یافته های علمی

عنوانبررسي ترجيحات بازديدكنندگان در انتخاب مسيرهاي پياده‌روي در مقاصد طبيعي گردشگري: مسيرهاي پياده در حوضه‌ي زيارت گرگان   Title: Visitors preferences survey on selecting walking tracks in natural tourist destinations: walking tracks in Ziarat Basin, Gorgan 
نویسندگان: مرجان محمدزاده، سیدحامد میرکریمی Author(s): Marjan Mohammadzadeh, Seyed Hamed Mirkarimi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  47-283-89 Finding source: Research project, No.  89-283-47
واژه های کلیدی: مسيرهاي پياده‌روي، ترجیحات بازديدكنندگان، مقاصد طبيعي گردشگري، زيارت   Keywords: Walking tracks, Visitors’s preferences, Natural tourist destinations, Ziarat 
دانلود Download

عنوانبررسی میزان رضایتمندی گردشگران از پارک‌های جنگلی (مطالعه موردی: پارک جنگلی قرق، گرگان)  Title: Investigation of visitors’ satisfaction ratio of forests park (Case study: Ghorogh Forest Park, Gorgan) 
نویسندگان: مرجان محمدزاده، محمد حسني، سیدحامد میرکریمی Author(s): Marjan Mohammadzadeh, Mohammad Hassani, Seyed Hamed Mirkarimi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  116-314-92 Finding source: Research project by code of  92-314-116
واژه های کلیدی: تفرجگاه، بازدیدکنندگان، رضایت‌مندی، پارک جنگلی قرق   Keywords: Promenade, Visitors, Satisfaction, Ghorogh Forest Park 
دانلود Download

عنوانبررسي ميزان رضايتمندي بازديدکنندگان از امکانات و تسهیلات پارک جنگلي النگدره گرگان، استان گلستان Title: Visitors' satisfaction study on Alang-dare Forest Park facilities 
نویسندگان: مرجان محمدزاده، سارا ديوبند Author(s): Marjan Mohammadzadeh, Sara Divband 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  61-306-91 Finding source: Research project, No.  91-306-61 
واژه های کلیدی: تفرج، پرسشنامه، رضايتمندي، بازديدكنندگان، پارک جنگلي النگدره  Keywords: Recreation, Questionnaire, Visitor, Alangdareh Forest Park 
دانلود Download

عنوان مطالعه مسيرهاي پياده‌روی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و GPS، نمونه مطالعاتی: شهرستان گرگان، مرحله اول حوضه آبخیز زیارت
Title: Study on natural walking tracks using GIS and GPS applications, case study: The city of Gorgan, stage one Ziyarat basin
نویسندگان: مرجان محمدزاده، سيدحامد ميركريمي، رمضانعلي قائمي و پريسا رفيعاني‌خاچك Author(s): Marjan Mohammadzadeh, Seyed Hamed Mirkarimi, Ramezanali Ghaemi and Parisa Rafiani Khachak
منبع یافته: طرح تحقيقاتي شماره شناسه  48-283-89 Finding source: Research project, No:  89-283-48
واژه های کلیدی: مسیر پیاده‌روی، امکانات، منظر، حوضه آبخيز زيارت Keywords: Walking tracks, Facilities, Llandscape, Ziyarat basin
دانلود Download

264 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان