یافته های علمی

عنوان: مطالعه اثر پرتوتابی بر برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تغذیه‌ای فرآورده‌های پروتئینی و فیبر علوفه‌ای و غیرعلوفه‌ای سویا و کلزا Title: Study the effect of microwave irradiation on some physical, chemical and nutritional properties of protein, forage and nonforage fiber in soybean and canola products
نویسندگان: نورمحمد تربتی‌نژاد، سعید حسنی، روح‌ا... مستانی  Authors: Noor Mohamad Torbatinejad, Saeed Hassani, Roohollah Mastani
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  29-296-90 Finding source: Research project  90-296-29
واژه های کلیدی: فرآورده‌هاي سويا و كلزا، پرتودهی مایکروویو، خصوصیات فیزیکی، تجزیه‌پذیری، CNCPS  Keywords: Soybean and Canola by-products, Microwave irradiation, Physical characteristic, Degradability, CNCPS
دانلود Download

355 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان