یافته های علمی

عنوانجداسازی و شناسايي آغازگرهای لاکتوباسيلوس غالب موجود در خميرترش حاصل از آرد نان سنگک TitleIsolation and identification of dominant Lactobacillus starters in sourdough prepared from flour of Sangak bread  
نویسندگانعلیرضا صادقی، مرتضی خمیری، بلال صادقی Authors: Alireza Sadeghi, Morteza Khomeiri, Balal Sadeghi  
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  15-314-92 Finding Source: research project  92-314-15
کلمات کلیدی: خمیرترش، آرد نان سنگک، PCR داراي پرايمر اختصاصي، آغازگر لاکتوباسیلوس غالب   KeywordsSourdough, Flour of Sangak bread, Specific PCR, Dominant Lactobacillus starter  
دانلود Download

257 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان