یافته های علمی

عنوانمدلسازی رابطه قطر- ارتفاع گونه ممرز در توده‌های جنگلی ناهمسال شصت‌کلاته گرگان TitleHeight-diameter Modelling for hornbeam (Carpinus betulus) in uneven-aged forest stands Shastkalateh forest of Gorgan    
نویسندگانجهانگیر محمدی، شعبان شتایی‌جویباری AuthorsJahangir Mohammadi, Shaban Shataee Joibary
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  25-323-93 Finding Source: Research Project, No.: 93-323-25
کلمات کلیدی: مدل قطر- ارتفاع، آماربرداری، ممرز، شصت‌کلاته گرگان    KeywordsHeight-diametre model, Inventory, Hornbeam, Shast Kalate of Gorgan  
دانلود Download

235 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان