یافته های علمی

عنوانطراحی و ساخت سیستم پخت مجهز به سیستم بخاردهی  TitleDesign and construction the baking system equipped by steam injection system   
نویسندگانامان‌محمد ضیائی‌فر، ثنا راستگوفرد، سارا آقاجان‌زاده سورکی AuthorsAman Mohammad Ziaiifar, Sana Rastgoufard; Sara Aghajanzadeh Suraki
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  58-324-93 Finding Source: Research Grant No:  93-324-58
کلمات کلیدی: طراحی سیستم، پخت، بخاردهی، درجه حرارت، رطوبت    KeywordsDesign of system, Baking, Steam injection, Temperature, Moisture    
دانلود Download

عنوانبررسی تاثیر شرایط سردکردن محصول سرخ‎شده بر میزان روغن و بافت فراورده نهایی TitleInvestigation of cooling conditions on oil content and texture of fried product   
نویسندگانامان‌محمد ضیائی‌فر، حسن صباغی AuthorsAman Mohammad Ziaiifar, Hassan Sabbaghi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  167-314-92 Finding Source: Research report No:  92-314-167
کلمات کلیدی: سرخ‎کردن، جذب روغن، خلال سیب‌زمینی، مایکرویو، گریز از مرکز     KeywordsFrying, Oil uptake, French Fries, Microwave, Centrifugal force   
دانلود Download

268 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان