یافته های علمی

عنوانارزیابی شایستگی و برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاهی اکوسیستم‌های مرتعی (مطالعه موردی: چهارباغ استان گلستان) Title:Assessment of the recreational suitability and the recreational economic value estimation of the rangeland ecosystems (Case Study: Chahar Bagh rangelands of the Golestan Province)     
نویسندگانحسن یگانه بدرآبادی، رضا یاری، انور سنایی، سجاد احمد یوسفی AuthorsHasan Yeganeh Badrabadi, Reza Yari, Anvar Sanaei, Sajad Ahmad Usefi
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  32-324-93 Finding Source: Research Report with ID Number  93-324-32
کلمات کلیدی: اکوتوریسم، ارزش اقتصادی، روش فائو، روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)، الگوی لوجیت    KeywordsEcotourism, Economic value, FAO method, Geographic information system     
دانلود Download

عنوانمدلسازی رابطه قطر- ارتفاع گونه ممرز در توده‌های جنگلی ناهمسال شصت‌کلاته گرگان TitleHeight-diameter Modelling for hornbeam (Carpinus betulus) in uneven-aged forest stands Shastkalateh forest of Gorgan    
نویسندگانجهانگیر محمدی، شعبان شتایی‌جویباری AuthorsJahangir Mohammadi, Shaban Shataee Joibary
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  25-323-93 Finding Source: Research Project, No.: 93-323-25
کلمات کلیدی: مدل قطر- ارتفاع، آماربرداری، ممرز، شصت‌کلاته گرگان    KeywordsHeight-diametre model, Inventory, Hornbeam, Shast Kalate of Gorgan  
دانلود Download

359 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان