یافته های علمی

عنوانبررسی تأثیر اتانول اضافه شده به سوخت بیودیزل بر ارتعاش و کوبش موتور تراکتور MF399 با استفاده از تحلیل زمان- فرکانس TitleThe Effect of Additive Ethanol to Biodiesel Fuel on Vibration and Knock of the MF399 Tractor Engine Using the Time-Frequency Analysis   
نویسندگاناحمد تقی‌زاده علی‌سرایی، عباس رضایی‌اصل AuthorsAhmad Taghizadeh Alisaraei, Abbas Rezaei Asl 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  49-324-93 Finding Source: Research Project ID Number  93-324-49
کلمات کلیدی: اتانول، موتور دیزل، کوبش، تحلیل زمان فرکانس    KeywordsEthanol, Diesel Engines, Knocking, Time-Frequency Analysis  
دانلود Download

349 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان