یافته های علمی

عنوانبررسي تاثیر سطوح مختلف زئولیت در مقوای بستر بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  TitleComparative study of different levels of Carum copticum and probiotic on performance and meat quality of broiler chickens      
نویسندگانمحمود شمس‌شرق، بهروز دستار، سعید حسنی، مرضیه فلکی، آیدا مظاهری  AuthorsMahmoud Shams Shargh, Behrouz Dastar, Saeed Hasani, Marzieh Falaki, Aida Mazaheri  
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  142-314-92 Finding Source: Research report No:  92-314-142
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، اسانس زنيان، آنتی‌بیوتیک، پروبیوتیک، عملکرد       KeywordsBroiler, Carum copticum essential oil, Probiotic, Antibiotic, Performance     
دانلود Download

عنوانبررسي تاثیر سطوح مختلف زئولیت در مقوای بستر بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  TitleInvestigation the effect of various levels of zeolite in aviculture litter paperboard on the broilers performance    
نویسندگانمحمود شمس‌‌شرق، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی  AuthorsMahmoud Shams Shargh, Mohammad Reza Dehghani Firousabadi 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  34-283-89 Finding Source: Research report No:  89-283-34
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، زئولیت، رطوبت بستر، ازت بستر، pH بستر      KeywordsBroiler, Zeolite, Litter moisture, Litter nitrogen, Litter pH    
دانلود Download

279 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان