یافته های علمی

عنوانبیان ژن HSP70 در صدف Anodonta cygnea تحت شرایط مواجهه با نانوذرات مس  TitleHSP70 gene expression in Anodonta cygnea under exposure to copper nanoparticles   
نویسندگانحدیثه کشیری، علی شعبانی، کاوه خسرویانی، امیر قادرمرزی   AuthorsHadiseh Kashiri, Ali Shabani, Kave Khosraviani, Amir Ghadermarzi
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  ۹۴-۳۳۶-۷۳ Finding Source: Research report:  94-336-73
کلمات کلیدی: Anodonta cygnea، آلودگی، بیان ژن، نانوذرات مس       KeywordsAnodonta cygnea, Pollution, Gene expression, Copper nanoparticles       
دانلود Download

280 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان