یافته های علمی

عنوانبهبود ویژگی‌های کیفی مخلوط خمیرکاغذهای روزنامه و مجله بازیافتی با اصلاح شیمیایی، آنزیمی و   TitleImprovement of Qualitative Properties of Mixed Recycled ONP and OMG Pulps with Chemical, Enzymatic and Ultrasonic Modifications     
نویسندگانعلی قاسمیان، ایمان اکبرپور، حسین رسالتی، احمدرضا سرائیان   AuthorsAli Ghasemian, Iman Akbarpour, Hossein Resalati, Ahmadreza Saraeian
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره‌ شناسه ‌ 128-306-91 Finding Source: Research No:  91-306-128  GUASNR
کلمات کلیدی: خمیرکاغذ بازیافتی، مرکب‌زدایی آنزیمی، مرکب‌زدایی فراصوتی، مواد افزودنی مقاومت خشک     KeywordsRecycled pulp, Enzymatic deinking, Ultrasonic deinking, Dry strength additives      
دانلود Download

280 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان