یافته های علمی

عنوانارزيابي طرح جامع منابع آب کشور TitleAn evaluation of Iran Integrated Plan for Water Resources  
نویسندگانامير سعدالدين، هدايت فهمي، علي نجفي‌نژاد، اميد اسدي‌نليوان، محبوبه باي  AuthorsAmir Sadoddin, Hedayat Fahmi, Ali Najafi Nejad, Omid Asadi Nalivan, Mahbubeh Bai  
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره شناسه 139-314-92 Finding Source: Report on Research with ID Number  92-314-139
کلمات کلیدی: توسعه پايدار، طرح جامع منابع آب ایران، نقش زنان، قوانين و مقررات آب، مديريت انسان- محور، مشارکت ذينفعان   KeywordsSustainable development, Integrated plan for water resources of Iran, Woman's role, Law and regulations on water, Human-centered management, Participation of the stakeholders     
دانلود Download

313 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان