یافته های علمی

عنوانتولید و بهبود فیلم زیست کامپوزیتی فعال زئین و ارزیابی رهایش کارواکرول در مدل‌های غذایی   TitleProduction and improvement of bio active composite of zein film and investigation of carvacrol release in the food models     
نویسندگانمحبوبه کشیری، یحیی مقصودلو   AuthorsMahboobeh Kashiri, Yahya Maghsoudlou 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  41-336-94 Finding Source: Research project, No:  94-336-41
کلمات کلیدی: بسته‌بندی ضدمیکروبی، سینیتیک رهایش، زئین، کارواکرول       KeywordsAntimicrobial packaging, Kinetic release, Zein, Carvacrol      
دانلود Download

261 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان