یافته های علمی

عنوانتاثیر استفاده از ساکارز بر ماندگاری ماده پرکننده و ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس  TitleThe effect of sucrose on filler retention and bagasse soda pulp properties    
نویسندگاناحمدرضا سرائیان، وحید وزیری   AuthorsAhmadreza Saraeyan, Vahid Vaziri 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی به شماره‌ شناسه‌  17-324-93 Finding Source: Research Project No.  93-324-17
کلمات کلیدی: خمیر سودای باگاس، ساکارز، ماندگاری ماده پرکننده، کربنات کلسیم       KeywordsBagasse soda pulp, Sucrose, Filler retention, Calcium carbonate        
دانلود Download

310 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان