یافته های علمی

عنوانبررسی آزمایشگاهی اثر جریان متغیر تدریجی بر ریخت‌شناسی بستر آبراهه در مقاطع مرکب   Title Experimental Investigation Effect of Gradually Varied Flow on Morphology of Waterway beds in Compound Channel   
نویسندگانمهدی مفتاح‌هلقی، تهمینه دولتشاه، عبدالرضا ظهیری، امیراحمد دهقانی  Authors Mehdi Meftah Halaghi, Tahmineh Dolatshah, Abdolreza Zahiri, Amir Ahmad Dehghani

منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  67-314-92 Finding Source: Report on Research with ID Number  92-314-67
کلمات کلیدی: دشت سیلاب، مقطع اصلی، مقطع مرکب، فرم بستر، پروفیل سطح آب       KeywordsFloodplain, Main section, Compound section, Bed form, Water surface profiles   
دانلود Download

عنواناتصال سیستم پایش خشکسالی و اقدامات مدیریتی در بهره‌برداری از سد زرینه‌رود (مطالعه موردی: زیرحوضه زرینه‌رود)   Title Linking Drought Indicators to Policy Actions for Zarinehrod dam operation (Case study: Zarinehrod basin)  
نویسندگانمهدی مفتاح‌هلقی، مهدیه فرشادمهر، مه‌نوش مقدسی، خلیل قربانی  Authors Mehdi Meftah Halaghi, Mahdieh Farshadmehr, Mahnosh Moghaddasi,  Khalil Ghorbani  

منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  66-314-92 Finding Source: Report on Research with ID Number  92-314-66
کلمات کلیدی: سیستم احتمالاتی، هشدار خشکسالی، مدیریت خشکسالی، سد زرینه‌رود، الگوریتم ژنتیک      KeywordsProbabilistic Systems, Drought Warning, Drought Management, Genetic Algoritm, Zarinehrod Dam, Genetic Algorithm  
دانلود Download

239 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان