یافته های علمی

عنوانفعال‌سازی ایزوله‌های لاکتیکی موجود در مجموعه میکروبی گروه علوم و صنایع غذایی و بررسی قابلیت ضدمیکروبی آن‌ها   TitleActivation of lactic acid bacteria isolates in the microbial collection of Department of Food Science and Technology and assessment of their antimicrobial ability    
نویسندگانمرتضی خمیری، علیرضا صادقی، مریم ابراهیمی، ماندانا محمودی، احمد نصرالله‌زاده  AuthorsMorteza Khomeiri, Alireza Sadeghi, Maryam Ebrahimi, Mandana Mahmoudi, Ahmad Nasrollazadeh
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  147-314-92 Finding Source: Research No:  92-314-147  GUASNR
کلمات کلیدی: ایزوله‌های لاکتیکی، PCR داراي پرايمر اختصاصي، خاصیت ضدمیکروبی        KeywordsLactic acid bacteria Isolates, Specific PCR, Antimicrobial properties      
دانلود Download

311 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان