یافته های علمی

عنوانارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ورودی مخزن سد زاینده‌رود  TitleAssessment of the impact of climate change on Zayandeh-Rood dam inlet     
نویسندگانمحمد عبدالحسینی، محمدرضا فرزانه، خلیل قربانی، مهدی ذاکری‌نیا، میثم سالاری‌جزی   Authors M. Abdolhosseini, M.R. Farzaneh, Kh. Ghorbani, M. Zakerinia,  M. Salarijazi 

منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  132-314-92 Finding Source: Report on Research with ID Number  92-314-132
کلمات کلیدی: تغییر اقلیم، رواناب، مدل‌سازی هیدرولوژیکی، مدل سوات، زاینده‌رود       KeywordsClimate change, Hydrological modelling, SWAT, Zayandeh-Rood        
دانلود Download

247 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان