یافته های علمی

عنوانارزیابی تنوع ژنتیکی سرو کوهی نواحی شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR TitleAppraisal of ISSR based genetic diversity in Junipers spp. originated from Northern part of Iran  
نویسندگانمصطفی خوشحال سرمست، سیدجواد موسوی‌زاده، مهدی شریفانی AuthorsMostafa Khoshhal Sarmast, Seyyed Javad Mousavizadeh, Mehdi Sharifani
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  63-354-95 Finding Source: Research project ID  95-354-63
کلمات کلیدی: سرو کوهی، نشانگرهای مولکولی، تنوع ژنتیکی، چند‌شکلی، ISSR     KeywordsJuniperus, Molecular markers, Genetic variation, Polymorphism, ISSR  
دانلود Download

319 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان