یافته های علمی

عنوانجنین‌زایی رویشی در گونه اکتاپلوئید مارچوبه (Asparagus breslerianus Schultes & Schultes fil.) TitleSomatic embryogenesis in Asparagus (Asparagus breslerianus Schultes & Schultes fil.) as an octoploid species    
نویسندگانسید‌جواد موسوی‌زاده، کامبیز مشایخی، محمد‌رضا حسندخت  AuthorsSeyyed Javad Mousavizadeh, Kambiz Mashayekhi, Mohammad Reza Hassandokht 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  64-354-95 Finding Source: Research Project, No.  95-354-64 
کلمات کلیدی: مارچوبه خودرو، درون‌شیشه‌ای، پلوئیدی، آنسیمیدول       KeywordsWild Asparagus, In vitro, Ploidy level, Ancymidol  
دانلود Download

250 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان