یافته های علمی

عنوانبررسی اثر روش بسته‌بندی بر قابلیت نگهداری و خصوصیات بیوشیمیایی قارچ دكمه‌اي (Agaricus bisporus TitleThe study of the effect of the packaging on the storability and physicochemical properties of button mushroom (Agaricus bisporus
نویسندگان فریال وارسته اکبرپور، سحر زمانی

AuthorsFeryal Varasteh Akbarpour, Sahar Zamani 
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  13-337-94 Finding Source: Research project no.  94-337-13
کلمات کلیدی: قارچ دکمه‌ای، بسته‌بندی، پلی‌اتیلن، پلی‌وینیل‌کلراید، فیزیکوشیمیایی، انبارداری          KeywordsButton mushroom, Packaging, Physicochemical, Polyethylene, Poly vinyl chloride, Storage      
دانلود Download

270 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان