یافته های علمی

عنوانبررسی تاثیر تنش آبی و آرایش کشت بر عملکرد کدوی پوست‌کاغذی TitleEvaluation of the effects of water stress on yield and planting arrangement of summer squash  
نویسندگانابوطالب هزارجریبی، امید جهان‌دیده، مهدی ذاکری‌نیا، خلیل قربانی 
AuthorsA. Hezarjaribi, O. Jahandideh, M. Zakerinia, Kh. Ghorbani
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  93-336-94 Finding Source: Research Project Report No.  94-336-93
کلمات کلیدی: کدو پوست‌کاغذی، کدو دارویی، تنش آبی، آرایش کشت، کم آبیاری          KeywordsSummer squash, Medical squash, Water stress planting, Irrigation deficit    
دانلود Download

237 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان