یافته های علمی

عنوانتعیین شرایط بهینه گیرایی چسب در اتصالات انگشتی چوب  TitleDetermination of optimum condition of glue curing in wood finger joints 
نویسندگانحمیدرضا عدالت، مرضیه رئیسی  
AuthorsHamidreza Edalat, Marzie Reisi 
منبع یافته: طرح تحقیقاتی شماره شناسه  51-337-94  Finding Source: Research project, No.  94-337-51
کلمات کلیدی: اتصال انگشتی، زمان مونتاژ، هاردنر ایزوسیانات، مقاومت خمشی اتصال       KeywordsFinger joint, Open time, Isocyanate hardener, Bending strength, PVAc glue    
دانلود Download

267 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان