یافته های علمی

عنواناثر شدت نور بر درصد تخم‌گشایی، بقا و رشد لارو در بچه‌ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)  TitleEffect of light intensity on egg hatching, survival rate and growth in rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss)       
نویسندگان عباسعلی حاجی‌بگلو، محمد سوداگر

AuthorsAbasali Hajibeglou, Mohammad Sudagar  
منبع یافته: طرح تحقيقاتي با شماره شناسه  91-354-95 Finding Source: Research project, 95-354-91 
کلمات کلیدی: ضریب تبدیل غذایی، پرورش، ناهنجاری، بقا        KeywordsFeed conversion ratio, Rearing, Deformity, Survival     
دانلود Download

314 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان