یافته های علمی

بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا(RGS_003 )در گرگان  (دانلود)
بررسی چند جنینی در بذور نارنج(citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استانهای مازندران و گلستان (دانلود)
بررسی تاثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل دهنده محیط های کشت برجنین زایی رویش دمبرگ هویج(دانلود)
بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلف(دانلود)
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی های کیفی علوفه ارزن نوتریفید(دانلود)
ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز(دانلود)
پیش بینی تعداد دانه در گندم (دانلود)
تاثیر بقایای پنبه وسویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی(دانلود)
اثرزوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنش های محیطی(دانلود)
تاثیر تاخیر کاشت بر طول دوره های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد(دانلود)
تعیین پارامترهای مدل سازی عملکرد بر اساس شاخص برداشت در گیاه گندم(دانلود)
اثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاك، تولید ماده خشک،عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم(دانلود)
نقش پنجه ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاك شوردر فواصل ردیف و تراکم هاي مختلف(دانلود)
بررسي اندام زايي و كالوس زايي فلس گل سوسن(Lilium longiflorum)در شرايط درون شيشه اي(دانلود)
بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل دهنده محیط هاي کشت بر جنین زایی رویشی دم برگ هویج (Daucus carota L.) (دانلود)
ارزيابي تأثير كيفيت زيستگاه بر جامعه فون خاك در منطقه جاجرم(دانلود)
تاثیر سطوح و دوره هاي متفاوت اعمال تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.) (دانلود)
اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم(دانلود)
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره هاي فنولوژیک (دانلود)
برآورد پارامترهاي تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (دانلود)
مطالعه نیمه عمر علف کش سولفوسولفورون در نظا مهاي بدون خا كورزي و خا كورزي مرسوم با استفاده از روش کرواتوگرافی مایع با کارایی بالا (دانلود)
تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودی برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه (دانلود)
مروري بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش: مزایا و معایب (دانلود)
مطالعه مکانیسم های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ های فالاریس(Phalaris minor RETZ.) مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (دانلود)
اثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران(Crocus sativus ) بررشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus ) و سلمه تره (chenopodium album ) (دانلود)
ارزيابي گلخانهاي براي پي جويي مقاومت علف هرز فالاريس به علف كشهاي آريلوكسي فنوكسي پروپيونات (دانلود)
مقايسه الگوهاي مختلف مديريت تلفيقي بر تراكم علف هاي هرز و عملكرد چغندرقند (دانلود)
ارزيابي آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرز در گندم در منطقه مشهد (دانلود)
تاثیر رقابت چندگونه ای علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (دانلود)
مقایسه روش مولکولی dCAPS با روش های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی( Avena ludovicciana Durieu ) نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (دانلود)
مطالعه تأثير مقادير و تقسيط كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام مختلف برنج (دانلود)
تاثير مقادير و تقسيط نيتروژن بر انتقال مجدد ماده خشك  در ارقام مختلف برنج(Oryza sativa L.) (دانلود)
ارزیابی روشهاي زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندي عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزي استان گلستان(دانلود)
مقاسه اثرات کودهای فسفره معدنی و زیستی بر ویژگی های زراعی دو رقم باقلا (Vicia faba L.) (دانلود)
انگيزش پينه، جنين زايي بدني و باززايي گياه دارويي شنبليله(Trigonella foenum-graecum L.) (دانلود)
بررسی انتقال مجدد نیتروژن در ارقام مختلف برنج( Oryza sativa L.)در مقادیر وتقسیط مختلف کود نیتروژن (دانلود)
پهنه بندي زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزي استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دانلود)
بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا (دانلود)
بررسی تاثیربرش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلاز و محتوای کلروفیلی غده های سیب زمینی (دانلود)
ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش بینی برخی از پارامترهاي جوي سنندج (دانلود)
فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها (دانلود)
فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ ها (دانلود)
ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ماده خشک در ارزن مرواریدی (دانلود)
تأثیر اختلاط بقایاي گیاهی و خاك بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد (دانلود)
تأثير بقاياي گندم، يونجه، ذرت، سويا و پنبه بر محتواي پتاسيم خاك و جذب آن درگندم (Triticum aestivum L.) (دانلود)
ارزيابي توان رقابتي ارقام مختلف كلزا(Brasica napus)با خردل وحشي (Sinapis arvensis) و رابطه آن با ميزان و نحوه توزيع سطح برگ در كانوپي (دانلود)
ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام مختلف کلزا(Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی در استان گلستان (دانلود)
تأثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام كلزا(Brasica napus)با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) (دانلود)
اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم (دانلود)
بررسی بهره وري اقتصادي مصرف آب در استان گلستان (دانلود)
تاثير يكسان سازي نرخ تسهيلات بانكي بر تخصيص اعتبارات به بخش كشاورزي (دانلود)
تاثیر سیاستهای حمایت قیمتی بر روند رشد تولیدات کشاورزی در ایران (دانلود)
ارزیابی مدل های شبکه عصبی و درخت تصمیم برای تشخیص مناطق ابری در تصاویر ماهواره نوآ بر روی گستره ایران (دانلود)

امكان سنجي پيش بيني تغييرات بافت خاك با استفاده از هدايت الكتريكي اندازه گيري شده به وسيله دستگاه هاي Em38 و VERIS3100 (دانلود)

بررسی فون زنجرک های گروه Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha) دراقلیم های مختلف منطقه گرگان (دانلود)
تخمین منطقه ای عملکرد گندم دیم با استفاده از داده های بارندگی (مطالعه موردی استان قزوین) (دانلود)
رگرسیون وزن دار جغرافیایی: روشی برای ترسیم نقشه های هم بارش در استان گیلان (دانلود)
مطالعه تطبيقي نمايه هاي هواشناسي خشكسالي SPI, SIAP به روش داده كاوي (مطالعه موردي استان كرمانشاه ) (دانلود)
مقایسه رگرسیون درخت تصمیم، رگرسیون وزن دار جغرافیایی و رگرسیون معمولی در ترسیم نقشه های هم بارش (دانلود)
سهم ساقه اصلي و شاخه ها در تعيين عملكرد دانه نخود در تاريخ ها و تراكم هاي مختلف كاشت (دانلود)
تأثير مقدار و زمان مصرف نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانه گندم رقم زاگرس در شرايط ديم (دانلود)
كمي سازي وقوع تنش هاي دمايي در زراعت پنبه در گرگان (دانلود)
روابط آلومتريك بين سطح برگ و صفات رويشي در گياه نخود (دانلود)
اثرات دما و عمق كاشت بر سبز شدن گياه نخود رقم هاشم (دانلود)
بررسي تاثير فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد دانة سه رقم سويا در كشت تابستانه (دانلود)
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر ویژگی های مورفولوژیکی پنبه رقم سای اکرا (دانلود)
تأثیر میزان ونوع کود نیتروژن بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گیاه یونجه (Medicago sativa L.) (دانلود)
اثر تاريخ كاشت دير هنگام و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنبه رقم ساي اكرا(دانلود)
اثر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چهار ژنوتیپ جو بدون پوشینه (دانلود)
 روابط آلومتریک میان ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخود (Cicer arietinum) (دانلود)
برآورد ضریب خاموشی و کارآیی استفاده از تشعشع در نخود در شرایط مزرعه (دانلود)
بررسی کارآیی تیمارهای پیش سرمادهی و خراشدهی شیمیایی و مکانیکی در شکستن رکود بذر گاوپنبه (Abutilun theophrasti Med.)(دانلود)
تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف (دانلود)
تعیین دوره بحرانی کنترل گاوپنبه (Abutilon theophrasti) در کشت تابستانه سویا، رقم ویلیامز (دانلود)
تاثیر زوال بذر بر رشد رویشی و فلورسانس کلروفیل در سویا (Glycine max) (دانلود)
تأثیر ژنوتیپ و زمان برداشت بر عملکرد و صفات مرتبط با آن در کنف (Hibiscus cannabinus) (دانلود)
بررسي اثر محلول پاشي روي (Zn) بر عملكرد و خواص كيفي دانه دو رقم سويا در كشت تابستانه(دانلود)
بررسی اثر شاخص سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول برعملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سویا (دانلود)
مدل سازي جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دانلود)
ارزيابي مدلCropSyst- گندم براي پيش بيني نمو، رشد و عملكرد در واكنش به تاريخ كاشت (دانلود)
ارزيابي روابط آلومتريك سطح برگ و صفات رويشي در ارقام گندم نان و دوروم (دانلود)
اثر مديريت زراعي بر تغذيه نيتروژني و عملكرد كلزا(Brassica napus L.) درگرگان (دانلود)
تحلیل عوامل محدود کننده عملکرد گندم در شرایط گرگان (دانلود)
مستندسازي فرآیند تولید گندم در گرگان (دانلود)
برآورد پارامترها و ارزیابی مدل CropSyst-Wheat براي ارقام استان گلستان (دانلود)
ارزیابی مصرف انرژی در تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی انتشار گازهاي گلخانه اي و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از آن در تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی شاخص تغذیۀ نیتروژن مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در گرگان (دانلود)
دماهاي کاردینال، واکنش به دما و دامنۀ بردباري دمایی جوانه زنی بذردر ارقام گندم(Triticum aestivum L.) (دانلود)
ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید گیاهان زراعی با روش LCA : گندم در گرگان (دانلود)
ارزیابی مدل هاي رگرسیونی غیرخطی براي استفاده در آنالیز رشد گندم (دانلود)
تأثير نوع و مقدار مصرف تعدادي از آفت كش هاي پرمصرف بر رشد و تثبيت بيولوژيك نيتروژن در سويا (دانلود)
پراکنش جغرافیایی و دامنه میزبانی کفشدوزک(Col.:Coccinellidae) Stethorus gilvifrons (Mulsant) دراستان خوزستان و مطالعه زیست شناسی آن در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
تحلیلی بر حفاظت و حمایت از پارازیتوییدها در سیستمهاي زراعی یکساله با استفاده ازروشهاي ملکولی و رهیافتهاي دستکاري زیستگاه (دانلود)
بررسي اثر وضعيت جوي و زمان روي كارايي تله هاي فروموني ابريشم باف ناجورLymantria dispar (L.) (دانلود)
بررسي تأثير گونه درخت ميزبان و ارتفاع تخم ريزي روي برخي ازپارامترهاي زيستي ابريشم باف ناجور Lymantria dispar (L.) در جنگل هاي استان گلستان (مطالعه موردي: پارك جنگلي دلند) (دانلود)
پارامترهای دموگرافیک جمعیت شته ی سبز پنبه، Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان (دانلود)
بررسی روند زاداوري و طول عمر زنبور پارازیتویید Habrabracon hebetor Say (Hym; Braconidae) طی ده نسل متوالی پرورش انبوه در شرایط اینسکتاریوم (دانلود)
بررسی چند ویژگی زیستی زنبور پارازیتوییدHabrabracon hebetor Say Braconidae) Hym; ( طی پنج نسل متوالی پرورش در ضرایط اینسکتاریوم (دانلود)
بررسی ترجیح میزبانی ابریشم باف ناجور در جنگل هاي شمال کشور (مطالعه موردي: پارك جنگلی دلند گرگان) (دانلود)
مروري بر کاربرد مطالعات زیست شناختی و رفتارشناختی در مدیریت زیستگاه دشمنان طبیعی (دانلود)
تنوع زیستی سوسک های خانواده carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
پراکنش فضایی جمعیت دشمنان طبیعی شته ی سبز پنبه و مقایسه روش های مختلف برآورد آن در مزارع پنبه ی منطقه ی گرگان (دانلود)
فون کنه های خاک زی و کودزی بالاخانواده Eviphidoidea در شهرستان نوشهر (دانلود)
تنوع زيستي سوسك هاي خانواده ي كارابيده در بوم نظام هاي زراعي شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
تغییرات فصلی و پراکنش فضایی جمعیت کنه نیشکر،oligonychus sacchari :(prostigmata tetranychidae) و کفشدوزک شکارگرstethorus gilvifrons )coleoptera) در زارع نیشکر جنوب اهواز (دانلود)
تغییرات جمعیت شته سبز پنبه ( Aphis gossypii ) و دشمنان طبیعی آن در مزارع پنبه سمپاشی شده و بدون سمپاشی در منظقه گرگان (دانلود)
تغییرات تراکم، پراکنش فضایی و نمونه برداري دنباله اي جمعیت شکارگرهاي مهم شته خوار در مزارع گندم منطقه ي گرگان (دانلود)
تراکم، پراکنش فضایی ونمونه برداری دنباله ای شته های خوشه ی گندم در منطقه ی گرگان (دانلود)
اثرات كشنده و زيركشند ه كلرپايريفوس و آبامكتين بر مراحل نارس كفشدوزك Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (دانلود)
بررسي روابط متقابل برخي شاخصهای سرمي فيل ماهيان ( Huso huso ) پرورش يافته در استخرهای آب شور (دانلود)
بررسي سن و رشد ماهي كاراس (Carassius auratus) در مصب رودخانه گرگان (دانلود)
تاثیر سه سیستم متناوب بر روی تنوع و پراکنش بانک بذر جوامع علفهای هرز(دانلود)
ارزیابی مدیریت متعارف در تناوب های آیش - جو علوفه ای و چغندر قند - جو علوفه ای و اثر آن بر تراکم و روش توزیع گونه های مختلف علف هرز (دانلود)
ارزیابی تغییرات مکانی و واکنش  علف های هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند درمشهد (دانلود)
تاثیر روشهای خاکورزی بر پویایی جمعیت علفهای هرز در مزرعه پنبه(Gossypium hirsutum L.) کشت شده بعد از کلزا  (Brassica napus ) (دانلود)
اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه( Foeniculum vulgare ) (دانلود)
اثر مديريت تلفيقي علف هاي هرز بر پويايي بانك بذر در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris L.) (دانلود)
بررسی بقایاي سموم در محصولات کشاورزي ایران مطالعه موردي:بررسی بقایاي دیازینون در گوجه فرنگی ،(Solanum lycopersicum) خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (دانلود)
بررسي اثرات دگر آسيبي عصاره شنبليله بر جوانه زني ورشد برخي گياهان زراعي و علفهاي هرز (دانلود)
بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره (Teucrium polium ) (دانلود)
بررسي تحمل به يخزدگي اكوتيپهاي رازيانه رشد يافته در مزرعه، تحت شرايط كنترل شده (دانلود)
بررسی رابطه بین عدد دستگاه کلروفیل متر با محتوای کلروفیل، فتوسنتز و میزان نیتروژن برگ درسویا( Glycine max L. ) (دانلود)
مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (avena fatua ) در مزرعه گندم (دانلود)
مقايسه الگوهاي مختلف مديريت تلفيقي بر تراكم علف هاي هرز و عملكرد چغندرقند(دانلود)
کاربرد رادیونوکلوئیدهاي ریزشی Cs,7Be,210Pbex)137 ) در جابه جایی ذرات خاك در لسهاي مراوه تپه استان گلستان (دانلود)
بررسی ویژگی های فیزیکی دو رقم نخود فرنگی (دانلود)
بررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی (دانلود)
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و رئولوژیک بتاگلوکان استخراج شده از جو بدون پوشینه (دانلود)
تأثیر بتاگلوکان جو بدون پوشینه به عنوان مقلد چربی بر ویژگیهای فیزیکی شیمیایی، بافتی وحسی سس مایونز کم چرب (دانلود)
بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف (دانلود)
بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف (دانلود)
بررسی خواص مهندسی و بیوفیزیکی پنیرهای فراوری شده تحت تاثیر عوامل مختلف (دانلود)
مدل سازی سینتیک خشک کردن پیاز در یک خشک کن بستر سیال مجهز به کنترل کننده رطوبت با استفاده از روش های رگرسیونی، مناطق فازی و شبکه های عصبی مصنوعی (دانلود)
فرآوری و بسته بندی اسپتیک مواد غذایی (دانلود)
اثر عصاره برگ گیاه گزنه (Urtica dioica ) در جلوگیری از اکسیداسیون روغن سویا (دانلود)
مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.)(دانلود)
بررسی اثر میزان رطوبت بر ویژگی هاي فیزیکی میوه سنجد (دانلود)
بررسی اثر محتوای رطوبتی بر شاخص های فیزیکوشیمیایی دو رقم عدس کشت شده در ایران (دانلود)
بسته بندی محصولات لبنی پروبیوتیک (دانلود)
پلیمرها و پلاستیک های بسته بندی زیست تخزیب پذیر بر پایه نشاسته (دانلود)
پلیمرها و پلاستیک های زیست تخریب پذیر از منابع تجدید پذیر برای بسته بندی (دانلود)
استفاده از گیاهان دارویی در فیلم های خوراکی بر پایه نشاسته تاپیوکا - آلژینات (دانلود)
استفاده از نرم افزار EXCEL در طراحی و بهینه سازی خشک کن تسمه ای (دانلود)
شبیه سازی، محاسبه و امکان کاهش مصرف انرژی در فرآیند خشک کردن پاششی (دانلود)
بهینه سازی فرایند خشک کردن کلسا به روش بستر سیال با استفاده از روش پاسخ رویه (دانلود)
تأثير واريته و روش استخراج بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره برگ هاي زيتون (دانلود)
ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان (دانلود)
ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتون (Olea Europaea L.) رقم زراعي ميشن به روش الايزا (دانلود)
مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی عصاره برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک امواج مایکروویو (دانلود)
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره پوسته گردو واریته تویسرکانی و مقایسه فعالیت ضدرادیکالی آن با آنتی اکسیدانهای سنتزی (دانلود)
مدلسازي خصوصيات فيزيكوشيميايي شبه پنير پروسس گستردني بر پايه پنير فتاي ايراني (دانلود)
ضريب پخش موثر و انرژي فعال سازي ريحان در خشك كردن لايه ي نازك با هواي داغ (دانلود)
تاثير فرآيند حرارتي بر خصوصيات شيميايي و عملكردي آرد دانه گوجه فرنگي (دانلود)
اثر عرق نعناع بر قابلیت بقای باکتری های پروبایوتیک در نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) (دانلود)
ماندگاري بیفیدوباکتریوم لاکتیسو لاکتوباسیلوساسیدوفیلوسدر دوغ حاوي عصاره کاکوتی (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و ضد رادیکالی عصاره متانولی دو واریته بلوط و تعیین نوع ترکیبات فنولی با کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا (دانلود)
تاثير حرارت دهي بر خواص عملكردي آرد سويا (دانلود)
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عناصر معدنی موجود در روغن ارقام عمده کلزا (Brassica napus L.) در استان گلستان (دانلود)
مقایسه پایداری روغن سه رقم عمده کلزای استان گلستان طی دوره نگهداری (دانلود)
استخراج تركيبات زيست فعال و ارزيابي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي اتانولي و استوني برگهاي اوجي (دانلود)
بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره هاي اتانولي ميوه دو واريته بلوط برباكتريهاي بيماريزاي مواد غذائي با روش ميكرودايلوشن (دانلود)
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره متانولي دو واريته ي بلوط Q.branti var persica و Q.castaneifolia var castaneifolia در روغن آفتابگردان (دانلود)
تعيين فعاليت آنتي اكسيداني عصاره هاي فنولي ميوه يك واريته بلوط ايراني (Q.castaneifolia var. castaneifolia) (دانلود)
بررسي اثر استخراج تركيب هاي فنولي ميوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال هاي مختلف بر فعاليت آنتي اكسيداني آنها در ثبات اكسيداتيو روغن آفتابگردان (دانلود)
ترکیبات شیمیائی و تاثیر برخی روشهاي فرآوري حرارتی بر میزان ترکیبات فنولی میوه دوواریته بلوط ایرانی (دانلود)
اثر عصاره هاي پوست و گوشت ميوه پرتقال تامسون با پاي ههاي مختلف در جلوگيري از اكسيداسيون روغن سويا (دانلود)
تاثير فرآيند حرارتي بر خصوصيات شيميايي و عملكردي آرد دانه گوجه فرنگي (دانلود)
تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی (دانلود)
تغییرات ایجاد شده در عملکرد پروتئین فیله ماهی قره برون (Acipenser persicus) طی فرآیندهاي عمل آوري (دانلود)
اثر زمان برداشت بر فعاليت آنتي اكسيداني عصاره اتانولي ريشه شيرين بيان (دانلود)
ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه پرتقالی (دانلود)
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداري ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل (دانلود)
اثر تيمار حرارتي با روغن كلزا بر ثبات ابعادي چوب صنوبر دلتوئيدس (دانلود)
تأثير صمغ كتيرا بر ويژگي هاي فارينوگرافي و اكستنسوگرافي خمير آرد گندم (دانلود)
بررسي اثر صمغ كتيرا بر ويژگي هاي كيفي نان حجيم (دانلود)
بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف (دانلود)
اثر بسته بندي تحت خلاء بر ویژگی هاي شیمیایی، میکروبی و حسی فیله هاي ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) نگهداري شده در یخ(دانلود)
اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگیهاي رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم وآرد جو بدون پوشینه (دانلود)
بررسی اثر آنتی اکسیدانی، ضد رادیکالی و قدرت احیاء کنندگی عصاره های مختلف گیاه دارویی موره L.Artemisia annua (دانلود)
بررسی اثر پیش تیمار حرارتی و نوع پرس بر میزان پایداری اکسیداتیو روغن کلزای استخراج شده طی دوره نگهداری (دانلود)
مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار (دانلود)
نقش تيمار اتانولي و آنزيم پكتيناز بر راندمان استخراج ليكوپن از ضايعات صنايع تبديلي گوجه فرنگي (دانلود)
بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (دانلود)
بهبود ویژگیهای کیفی کامکوات نیمه مرطوب با فرآیندهای آبگیری اسمزی و اولتراسونیک(دانلود)
بررسی اثر ضد قارچی دی استات سدیم در نان (دانلود)
شرایط مختلف ماشین کاری چوب پالونیا با CNC : تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت (دانلود)
ارائه نرم افزار بهینه سازی رایانه ای خط تولید صنعتی مبلمان چوبی (دانلود)
قدرت نگهداری اتصال دهنده ها در چند سازه آرد کاه برنج-پلی اتیلن سنگین در مراحل رطوبت دهی متناوب (دانلود)
بررسي مقاومت خمشي و فشاري چوب پالونيا (Paulownia fortunie) كشت شده در منطقه گرگان (دانلود)
بررسی کیفیت سطح لبه MDF طی فرآیند فرزکاري (دانلود)
بررسی فاکتورهای پرس بر پسماند فشردگی چوب پالونیای اصلاح شده با رزین فنل فرمالدئید پس از غوطه وری در آب (دانلود)
ارزيابي مقايسه اي ميان خواص بلورشدگي، حرارتي و مورفولوژيكي الياف خمير سودا آنتراكينون پوست و ساقه كنف (دانلود)
اثر فرآیند سوراخ کاری بر نوع تراشه و کیفیت سطح لبه سوراخ در تخته خرده چوب و MDF (دانلود)
تأثیر بسته­ بندی با اتمسفر اصلاح شده­ بر زمان ماندگاری نان­های نیم­ پخته (دانلود)
بررسی میزان ترکیبات فنولی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره استونی دو رقم ازگیل (Mespilus germanica L.) (دانلود)
بررسي تأثيرهيدروكلوئيد دانه اسفرزه بر ويژگي هاي فيزيكوشيميايي و حسي ماست كم چرب (دانلود)
بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روي خشک شدن ورقه هاي کیوي (دانلود)
اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد (دانلود)
بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوي غلظتهاي مختلف صمغ عربی وصمغ گوار(دانلود)
تأثیر موسیلاژ دانه های ریحان و اسفرزه بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و حسی بستنی نرم (دانلود)                                             
تأثير موسيلاژ دانه ي ريحان بر ويژگي هاي رئولوژيكي و پايداري دوغ (دانلود)
تاثیر استفاده از موسیلاژ دانه ریحان بر ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی، حسی ورئولوژیکی ماست کم چرب (دانلود)
ويژگي هاي فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي سس مايونز كم چرب حاوي اينولين و پكتين (دانلود)
امكان سنجي قابليت استفاده از صمغ كتيرا و مالتودكسترين به عنوان جايگزين چربي در سس مايونز (دانلود)
تأثير شير خشك سويا بر ويژگي هاي تغذيه اي و كيفي نان بربري (دانلود)
تأثير پيش تيمار فراصوت بر ويژگي هاي جذب آب نخود در فرآيند خيساندن (دانلود)
بررسی ویژگیهاي حلالیت و الگوي الکتروفورز پروتئینهاي جوانه گندم (دانلود)
جداسازي پکتینلیاز از آسپرژیلوس نایژر و اثر آن در بهبود فرایند تخمیر در تولید چاي سیاه (دانلود)
تاثیر استفاده از صمغ کتیرا به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های رئولوژیکی، حسی و بافت سس مایونز کم چرب (دانلود)
بررسی ساختار صنعت غذا در آمریکا و اروپا (دانلود)
بررسی و مقایسه روش های استخراج ترکیبات فنولیک به کمک اولتراسونیک و سیستم برگشت حلال از ریشه شیرین بیان (دانلود)
بهینه سازی شرایط استخراج ترکیبات فنولیک از ریشه شیرین بیان به کمک مایکروویو با روش آماری سطح پاسخ (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی و ضد باکتریایی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان با روش الایزا (دانلود)
بررسی فعالیت آنزیمی مالت حاصل از لاین های جو برتر استان گلستان و ارزیابی ویژگیهای کیفی عصاره حاصل از آنها (دانلود)
فناوری تشعشع پالس های گاما در ایمنی و بهداشت مواد غذایی (دانلود)
کاربرد فیلم های خوراکی و بسته بندی هوشمند در صنایع غذایی (دانلود)
کاربرد نانوتکنولوژی و پیمرهای زیستی در بسته بندی مواد غذایی(دانلود)
میدان های مغناطیسی به عنوان یک روش غیر حرارتی در غیر فعال کردن میکروارگانیسم ها (دانلود)
کاربرد میکروارگانیسم ها در تولید رنگ (دانلود)
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی دانه جو لاین هاي برتر استان گلستان (دانلود)
کاربرد اسانس های روغنی در پوشش های خوراکی برای مقابله با میکروارگانیزم ها (دانلود)
تغييرات راندمان و رسيدگي پنير سفيد سنتي و اولترافيلتراسيون تحت تاثير باكتري هاي سرماگرا (دانلود)
بررسی تاثیر موقعیت فرم اراضی و عمق سفره آب زیرزمینی در تشکیل خاک های مالی سولز در ایستگاه تحقیقاتی خرکه، استان کردستان (دانلود)
برآورد مقدار ازت کل خاک به کمک مقدار ماده آلی و با استفاده از روش های کریجینگ، کو کریجینگ و گریجینگ-رگرسیون در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته استان گلستان (دانلود)
استفاده از تکنیک زمین آمار در تعیین مناسب ترین ابعاد سلول مدل رقومی زمین برای برآورد مشخصه توپوگرافی (LS ) مدل برآورد فرسایش RUSLE در منطقه تاش علیا (استان گلستان) (دانلود)
بررسی وضعیت پتاسیم در راسته های مختلف خاک ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی خرکه کردستان (دانلود)
بررسی تغییرات مکانی خصوصیات خاک و عملکرد گندم در بخشی از اراضی زراعی سرخنکلاته، استان گلستان (دانلود)
تغییرات برخی پارامترهای کیفیت خاک بر اثر تغییر کاربری اراضی در موقعیتهای مختلف شیب اراضی لسی در شرق استان گلستان (دانلود)
تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور ( مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا) (دانلود)
بررسی برخی خصوصیات میکرومورفولوژیک توالی لس-پالئوسول منطقه نهارخوران گرگان (دانلود)
مطالعه اثر ترازآب زیرزمینی و نوع کاربری بر منشاء و توزیع کانی های رسی در خاک های لسی جنوب غرب استان گلستان (دانلود)
ارزیابی شاخص های مختلف کیفیت خاک در تناوب های زراعی با کشت برنج در منطقه دشت-سرآمل (دانلود)
کانی شناسی رس، شاهدی برای تخریب اراضی شیب دار لسی (دانلود)
تغییر در خواص و مشخصات خاک ناشی از موقعیت های مختلف اجزا زمین نما در خاک های با مواد مادری لسی در دو اقلیم متفاوت در استان گلستان (دانلود)
پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مولفه های اصلی (دانلود)
مقایسه توانایی اسید آلی و نمک معدنی در سینتیک رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی در سری های غالب خاک های زراعی استان گلستان (دانلود)
مطالعه کیفیت و میکرومورفولوژی تحول خاک در کاربری های مختلف در اراضی شیب دار لسی شرق استان گلستان ، مطالعه موردی حوزه قپان (دانلود)
منشا و پراکنش کانی های رسی در خاک های سه منطقه اقلیمی شرق استان گلستان (دانلود)
بررسی تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد واجزای عملکرد گندم دیم (دانلود)
تهیه نقشه شوری سطحی خاک با استفاده از داده های دور سنجی ETM (مطالعه موردی :شمال آق قلا، استان گلستان) (دانلود)
سینتیک آزاد شدن پتاسیم غیر تبادلی از خاک ها با استفاده از کلرید کلسیم 0/01 مولار (دانلود)
بررسی تاثیر چند ماده اصلاح کننده بر روی خصوصیات شیمیایی خاک شور- سدیمی (دانلود)
پیدایش و میکرومورفولوژی تحول گچ در خاک های لسی شمال ایران (دانلود)
پارامترهای کمیت به شدت و شکل های پتاسیم و ارتباط آن ها با کانی شناسی رس در برخی از خاک های آهکی تحت کشت انگور استان آذربایجان غربی (دانلود)
تحول کانی های رسی تحت تاثیر توپوگرافی و سطح آب زیرزمینی در خاک های شور و سدیمی نوار شمالی حوزه آبخیز اترک (دانلود)
تاثیر نوع کاربری بر شاخص های کیفیت خاک در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان (دانلود)
نقش پوشش گلسنگ در حفاظت خاک های لسی شمال استان گلستان از دیدگاه فیزیکوشیمیایی و میکروموفولوژی (دانلود)
نقش خصوصیات خاک با مواد مادری متفاوت بر پایداری خاکدانه در حوضه شصت کلاته استان گلستان (دانلود)
شکل های پتاسیم در خاک و اجزای آن در تعدادی از خاک های لسی و شبه لسی استان گلستان (دانلود)
میکرومورفولوژی تکامل برخی خاک های لسی غرب استان گلستان در یک توالی اقلیم-توپوگرافی-پوشش گیاهی (دانلود)
منحنی کمیت - شدت پتاسیم (O/I ) برای دو خاک و تاثیر زئولیت بر آن (دانلود)
بررسی ویژگیهای میکرومورفولوژیک خاک های مالی سولز تحت تاثیر تناوب های زراعی مختلف (دانلود)
مطالعه میکرومورفولوژیک تخلخل افق مالیک خالی مالی سولز جنوب گرگان رود تحت تاثیر کاربری های مختلف اراضی (دانلود)
تاثیر آبشویی تاج و لاشریزه گونه راش در توده آمیخته بر دینامیک کاتیونهای بازی (دانلود)
کانی شناسی خاك هاي مالی سولز وشبه مالی سولز تحت تاثیر فیزیوگرافی در اراضی لسی جنوب گرگان رود، استان گلستان (دانلود)
ميکرومورفولوژي تحول خاک در کاربري هاي مختلف در اراضي لسي منطقه آق سو، استان گلستان (دانلود)
بررسي پيدايش و روند تكاملي خاك هاي تشكيل شده از لس در يك گراديان اقليمي، مطالعه موردي: شرق استان گلستان (دانلود)
شواهد پدوژنیک و میکرومورفولوژیک تخریب اراضی جنگل تراشی شده لسی در شرق استان گلستان (دانلود)
تغييرات مكاني كربن آلي خاك در موقعيت هاي مختلف شيب در اراضي شيب دار لسي منطقه توشن استان گلستان (دانلود)
سرعت آزاد شدن پتاسيم غيرتبادلي از خاک و اجزاي آن در تعدادي ازخاکهاي استان گلستان (دانلود)
خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکرومورفولوژي پوسته هاي زیستی (گل سنگ) در تپه هاي لسی آلاگل استان گلستان (دانلود)
مطالعه کانی شناسی رس و نیز میکرومورفولوژی حفرات خاک های غرب استان گلستان و نقش آنها در درجه فراهمی پتاسیم (دانلود)
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروسکوپی الکترونی خاك هاي شور و سدیمی در استان گلستان (دانلود)
مطالعه کانیهاي رسی در خاكهاي تشکیل شده بر روي مواد مادري لسی در یکتوالی اقلیمی در استان گلستان (دانلود)
بررسي اثر پالايش بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ حاصل از بازيافت كاغذهاي روزنامه (دانلود)
تأثير استفاده از خمير مركب زدايي شده كاغذهاي باطله اداري بر ويژگي هاي مكانيكي و نوري كاغذ چاپ و تحرير (دانلود)
تأثیر استفاده از الیاف کاغذ روزنامه بازیافتی بر ویژگی هاي خمیر کرافت مخلوط پهن برگان (دانلود)
تأثير پيش استخراج با آب داغ و كاتاليز شده با قليا بر توليد خميركاغذ سودا-آنتراكينون از ساقه كنف (دانلود)
تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدي در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیرکاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف (دانلود)
ویژگی هاي فیزیکی، مکانیکی و نوري خمیر کاغذ کرافت رنگ بري نشده  (Eucalyptus microtheca) اکالیپتوس میکروتکا ایرانشهر (دانلود)
بررسی تاثیر نرمه های فیبری کاتیونی شده خمیر شیمیایی- مکانیکی CMP بر خواص خمیر کاغذ روزنامه (دانلود)
مرکب زدایی آنزیمی کاغذ باطله اداري در مقایسه با روش متداول شیمیایی: بخش اول- ویژگی هاي ظاهري و نوري خمیر کاغذ (دانلود)
بررسي تغييرات بيومتريك الياف در راستاي طول ساقه گندم رقم زاگرس ازديدگاه كاغذسازي (دانلود)
بررسي ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي چند سازه هاي حاصل از الياف روزنامه بازيافتي و الياف شيشه
با پلي پروپيلن (دانلود)
تأثير سيليكات سديم بر ويژگي هاي نوري و فيزيكي خميرهاي كاغذ روزنامه بازيافتي (دانلود)
تأثير نوع عامل كاتيوني (پلي اكريل آميد و نشاسته كاتيوني) بر عملكرد نانوذرات سيليكاي كلوييدي در بهبود خواص خمير و كاغذ روزنامه (دانلود)
ارزيابي تغييرات كمي در ميزان رونوشت دو ژن رمزكننده عوامل رونويسي دخيل در القاء بيان ژن هاي تحمل به تنش شوري در گياهچه هاي گندم (دانلود)
ارزيابي نقش تبادلي راديكال هاي اكسيژن بر بيان برخي ژن هاي پاد اكسيدان درگندم (دانلود)
بررسي نحوه توارث مقاومت به نژاد 134 E182A+ زنگ زرد در ۶ رقم گندم تجاري با روش داي آلل كراس (دانلود)
ارزيابي ميزان بيان ژن كاتالاز وصفات مورفولوژيكي تحت تنش شوري در دو رقم مقاوم و حساس گندم نان (دانلود)
بررسی توارث مقاومت به بیماري سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل ها (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي بيان ژنهاي بتاگالاكتوزيداز و بتاگلوكوزيدازتحت تنش سرما در گياه نخود (دانلود)
بررسى پاسخ آنزيمى و بيان نسبى ژن هاى كاتالاز و پراكسيداز به تنش سرما درژنوتيپ هاى ايرانى نخود (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي بيان ژن سوكروز سينتاز تحت تنش سرما در گياه نخود (دانلود)
بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره (دانلود)
ارزيابي كمي الگوي تظاهر و تجزيه in silico عناصر موجود در ناحيه راه انداز ژن انتقال دهنده كربوهيدرات (SuT4) در شرايط سرمادهي در گندم (Triticum aestivum L.) (دانلود)
مطالعه الگوی تظاهر و تنظیم ژن انتقال دهنده کربوهیدرات (suT1 ) در شرایط سرمادهی دو رقم گندم زمستانه (Triticum aestivum L. ) (دانلود)
بررسی الگوی بياني ژن های پروتئين ريبوزومی L3 تحت آلودگی بلايت فوزاريومی سنبله در گندم (دانلود)
مطالعه الگوي بيان ژن كيتيناز طي آلودگي نسبت به بيماريهاي زنگ زرد و قهو هاي در لاينهاي تقريباً ايزوژن گندم داراي مكان ژني Lr34/Yr (دانلود)
بررسی ترکیبات غذایی و محتوای انرژی سه واریته متداول خرمای ایرانی (دانلود)
شبيه سازي مدل سينتيك خشك كردن دانه گندم (رقم تجن) (دانلود)
بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری پرتقال تاپسون (دانلود)
بررسي تاثير متغيرهاي خشك كردن بر خصوصيات كيفي پسته رقم اوحدي (دانلود)
تاثیر نفوذ تحت فشار کلرورکلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سیب کشور (دانلود)
بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس ازسه مرتبه سم پاشی (دانلود)
بررسی مقاومت ایزوله هایی از بیفیدوباکتریوم بومی ایران به نمک های صفراوی و اسید معده شبیه سازی شده (دانلود)
مقایسه ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از تریتیکاله و جو (صحرا) (دانلود)
بررسی دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان در زمینه تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر صنعت کشاورزی در استان گلستان (دانلود)
بررسی آلودگی نمونه های بادام زمینی جمع آوری شده از استان های شمالی ایران به کپک A.flavus و آفلاتوکسین آن (دانلود)
استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب (دانلود)
اثر نوع خشک کن، رقم، محصول تولیدی و دمای آب مورد استفاده بر ترکیبات عمده و توانایی باز جذب آب فرآورده های خشک شده سیب زمینی (دانلود)
بررسی تاثیر میزان پروتئین جو بر کیفیت مالت و خواص فیزیکوشیمیایی عصاره تولیدی (دانلود)
مقایسه ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات فیزیکی و عناصر معدنی موجود در روغن ارقام عمده کلزا ( Brassica napus L. ) در استان گلستان (دانلود)
ارتباط بین ترکیبات شیمیایی دانه بادام زمینی با مقاومت آن در برابر کپک Aspergillus flavus (دانلود)
بررسي اثر خصوصيات كيفي دو رقم گندم بومي ايران (كوه دشت و زاگرس) بر فرايند مالت سازي (دانلود)
بررسی امکان استفاده از تریتیکاله به عنوان افزودنی کمکی در عصاره گیري از مالت جو (دانلود)
تأثير مقدار مخمر و زمان تخمير بر مقدار اسيد فيتيك وويژگي هاي ارگانولپتيكي نان بربري در شهرستان گرگان (دانلود)
تأثير فرآيندهاي متداول نگهداري ميوه خيار بر باقي مانده سم مالاتيون (دانلود)
اثر فرآیند ترکیبی خشک کردن اسمز- هواي داغ تحت خلا ناپیوسته بر روي برخی ویژگی هاي کیفی برش هاي پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ (دانلود)
نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناژ بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دانلود)
بررسي اثر فرايند مالت سازي بر خواص فيزيكوشيميايي جو (رقم صحرا) و امكان استفاده از جو مالت نشده به عنوان افزودني مكمل (دانلود)
اثرات انجماد مطلق و انجماد به همراه رفع انجماد بر خصوصیات کمی و کیفی همبرگر منجمد ایرانی (دانلود)
فرمولاسیون ماست طعم دار میوه ای قالبی با استفاده از رنگ دانه ی طبیعی و بررسی ویژگی های آن (دانلود)
بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (دانلود)
تأثير فرايند خشك كردن بر ميزان تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني دو رقم خرماي كلوته و مضافتي (Phoenixductylifera) (دانلود)
تاثیرPH ، دما و زمان استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های پکتین حاصل از ضایعات کدوی آجیلی (دانلود)
تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: سد بارزو شیروان) (دانلود)
مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها (مطالعه موردی سد بارزو شیروان) (دانلود)
تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان (دانلود)
تصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه به استهلاک جنگل ها و مراتع (دانلود)
نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دانلود)
بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سر بزرگ (Trichiurus lepturus) در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان (دانلود)
مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frissi kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره (دانلود)
بررسی تغییرات برخی آمین های بیو ژنیک ماهی گیدر( Thunnus albacares ) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار (دانلود)
بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل- دور بدن 5 گونه ماهی در تالاب انزلی (دانلود)
مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی (دانلود)
اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فیزیکو شیمیایی مالت حاصل از ارقام جو (دانلود)
بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی دو رقم جو (صحرا ودشت) (دانلود)
جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پنیر سنتی لیقوان (دانلود)
بررسی تاثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی (دانلود)
اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (دانلود)
بررسی بقای Bifidobacterium lactis BB12  وLactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب نمکی (دانلود)
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی آب انار (دانلود)
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صافی بر ویژگی های کیفی و رنگی آب انار (دانلود)
بررسی جذب رطوبت و تغییرات خواص فیزیکی ارقام برنج در فرآیند خیساندن (دانلود)
پیش بینی هوشمند و لحظه ای محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند خشک کردن لایه نازک پسته (دانلود)
شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک کردن با درجه حرارت بالا به وسیله روش اجزا محدود (دانلود)
بررسی ویژگی های حلالیت و الگوی الکتروفورز پروتئین های جوانه گندم (دانلود)
بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی سس مایونز حاوی ایزوله پروتئین جوانه گندم و صمغ زانتان به عنوان جایگزین تخم مرغ (دانلود)
شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک شدن با درجه حرارت بالا (دانلود)
اثر آنتی اکسیدانی اسید سیتریک بر فساد چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری به صورت منجمد (دانلود)
بسته بندی تحت خلاء و تاثیر آن بر اندیس های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون در طی 6 ماه نگهداری در دمای 18 - درجه سانتی گراد (دانلود)
مطالعه ی بافت شناسی روند تکاملی تخمدان و توزیع فراوانی اندازه اووسیت در تخمدان ماهی حلوا سفید، (Euphrasen )، طی یک سال نمونه برداری در آب های سواحل قشم (استان هرمزگان) (دانلود)
تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخص های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) (دانلود)
تاثیر ویتامین C بر پارامترهای خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی د ربین بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss ) (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین * تستر (دانلود)
مطالعه بیوشیمیایی و مولکولی اثرات تنش اکسیداسیونی و پرتو ماورای بنفش در کلزا (دانلود)
بررسی مولکولی و بیوشیمیایی پیری در مرحله پس برداشت کلم بروکلی رقم ایتالیکا (دانلود)
مطالعه مولکولی و بیان ژن های فتوسنتزی و فرآیند پیری در برگ پرچم و سایر برگ ها در گیاه جو (دانلود)
نقش ژن RecQl4A در ترمیم صدمات وارده یه DNA توسط متیل متان سولفونیت در بذرها و گاهچه های آرابیدوپسیس (دانلود)
ارزیابی عملکرد دانه با توجه به تغییرات اجزای عملکرد وشاخص های رشد گندم (دانلود)
بررسی اثرات صفات موروفولوژیک ژنوتیپ های گندم بهاره با مقاومت به بادزدگی فوزاریومی سنبله (دانلود)
بررسی توارث مقاومت به بیماری سپتوریوز برگی در گندم در شرایط گلخانه توسط روش تجزیه میانگین نسل ها (دانلود)
ارزیابی مقاومت و واکنش عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گندم بهاره به بلایت فوزاریومی سنبله (دانلود)
تعیین ساختار ژنتیکی صفات زراعی برنج با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (دانلود)
بررسی ژن گلوتامین سینتتاز طی مراحل رشد کلزا تحت شرایط تنش خشکی (دانلود)
ارزیابی تغییرات کمی در میزان رونوشت دو ژن رمز کننده عوامل رونویسی دخیل در القاء بیان ژن های تحمل به تنش شوری در گیاهچه های گندم (دانلود)
تاثیر محلول پاشی اسید آبسیزیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات غیر آنزیمی مرتبط با سیستم دفاعی در جو زراعی (دانلود)
تجزیه وتحلیل آماری و ارزیابی ژنتیکی صفات مهم زراعی در سورگوم (دانلود)
ارزیابی الگوهای هتروتیکی و شاخص های رشد برای عملکرد دانه و برخی صفات وابسته در سورگوم (دانلود)
برآورد پارامترهای ژنتیکی برای عملکرد دانه و سایرخصوصیات وابسته در سورگوم (دانلود)
غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو (دانلود)
مطالعه بیان موضعی ژن گلوتاتیون پراکسیداز و برخی صفات وابسته در واکنش به تنش خشکی در گیاه کلزا (دانلود)
ارزیابی اثرهای ایندول بوتریک اسید و تیمارهای کود دهی بر ریشه زایی و ویژگی های وابسته در قلمه های برگدار زیتون (دانلود)
مقایسه واکنش بیان ژن های القایی در پاسخ به تیمارهای تنش زا در اسفناج و کلزا (دانلود)
همسانه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیر گروه I، از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L. ) رقم عسکری (دانلود)
مطالعه مولکولی بیان ژن متالوتاینین در واکنش به علف کش 2-4-D (دانلود)
مدل سازی جریان های جزرومدی درکانال قشم با استفاده ازنرم افزارنصیر (دانلود)
مطالعه پارامترهای اسپرم شناختی و بیو شیمیایی سمن مولدین ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) در زمان مهاجرت تولید مثلی (دانلود)
تاثیر اعمال قطب مثبت و منفی آهن ربای 1/4 تسلایی بر بار میکروبی آکواریوم (دانلود)
بررسی مدل سه بعدی جریان آب در حوضه جنوب شرق دریای خزر تحت تاثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم افزار مایک 3 (دانلود)
شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم افزار مایک 21 (دانلود)
استفاده از مدل های چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس) (دانلود)
بررسی پارامترهای زیستی مگس میوه ی مدیترانه ای، Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) روی چند میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
اثر چند ترکیب مهار کننده ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلف- آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum (Heteroptera: Scutelleridae) (دانلود)
اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum  (Het,Scutelleridea  (دانلود)
بررسی برخی ویژگیهای آنزیم آلفا- آمیلاز شب پره هندی  Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae) (دانلود)
تاثیر برخی از ویزگیهای زیستی سن نواری چتریان، graphosoma lineatum (Hem.,Scutelleridae) روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی آن (دانلود)
تنوع زیستی سوسک های خانواده ی Carabidae در بوم شامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
تاثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز روی برخی ازویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
مشاهداتی در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری در حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta huehniella ، و بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی آنها (دانلود)
ویژگی های مرفومتریک قسمت های مختلف غده بزاقی پوره ها و حشرات کامل سن نواری چتریان،   Graphosoma lineatum (دانلود)
تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دانلود)
تاثیر زمان تعویض جیره آغازین و سطح اسید آمینه لیزین جیره های غذایی بر عملکرد تولیدی، بازده پروتئین و انرژی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر بتائین در جیره های با سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی صفات تولیدی، دمای بدن و پروتئین های خون جوجه های گوشتی در پاسخ به مکمل بتائین و سطح پروتئین جیره در شرایط تنش گرمایی (دانلود)
تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دانلود)
بررسی پاسخ رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سبوس برنج خام و عمل آوری شده با اسید استیک (دانلود)
بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره های با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
اثر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر صفات تولیدی و برخی از فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دانلود)
تاثیر عصاره الکلی دو گیاه دارویی سیروآویشن بر عملکرد وغلظت لیپیدهای خون جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی امکان استفاده از عصاره گیاه گزنه و اسید پروپیونیک، به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری راس در پاسخ به نوع الگوی پروتئینی جیره (دانلود)
تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی (دانلود)
استفاده از دانه کامل گندم و آرد شده همراه با آنزیم در تغذیه جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی تاثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دانلود)
اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، نسبت راندمان پروتئین، انرژی قابل سوخت وساز مصرفی و راندمان انرژی قابل متابولیسم مصرفی جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی اثر شدت محدودیت خوراک و تغذیه وعده ای بر وزن بدن و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسید پروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لیپیدهای خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت (دانلود)
تاثیر استفاده از خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دانلود)
پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد (دانلود)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی (دانلود)
بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دانلود)
بررسی اثرات تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص های رشد فیل ماهیان (Huso huso ) جوان (دانلود)
تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیورو تاثیر آن برعملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی خصوصیات زیستی ماهی سرخ باله (Scardinius erythrophthalmus) در تالاب انزلی (دانلود)
مطالعه رفتارغذایی ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum ) نسبت به مواد چشایی محرک (دانلود)
نقش آبیاری دقیق در کارایی مصرف آب (دانلود)
تاثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک شاخه ای بر عملکرد سویا (دانلود)
بررسی اثر تنش خشکی دوره ای و روهای کشت بر عملکرد گندم آبی استان گلستان (دانلود)
تاثیر تنش آبی دوره ای و شوری ناشی از آب دریای خزر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (دانلود)
تخمین دمای خاک با استفاده از روش های نوین داده کاوی (دانلود)
بررسی تاثیر سطوح مختلف ابرجاذب A200 بر نفوذ آب به خاک در شرایط مزرعه ای (دانلود)
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEED GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCE OF YELLOW SWEET CLOVER (Melilotus officinalis) (دانلود)
Seed Bioassay and ACCase Enzyme Assay to Study the Resistance of Phalaris minor to
Aryloxyphenoxy-propionate (APP) Inhibitors (دانلود )
Interference and economic threshold of Brachiaria plantaginea and Ipomoea nil in the common bean crop(دانلود)
MULTISPECIES WEED COMPETITION AND THEIR ECONOMIC THRESHOLD ON THE WHEAT CROP(دانلود )
Confirmed resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in Phalaris minor populations in Iran(دانلود )
Energy use pattern in rice production: A case study from Mazandaran province, Iran (دانلود)
Comparison of interpolation methods for estimating pH and EC in agricultural fields of Golestan province (north of Iran)  (دانلود )
Investigation the sink characteristics of contrast rice (Oryza sativa L.) cultivars under different nitrogen applications (دانلود)
INFLUENCE OF NITROGEN AND SULFUR ON YIELD AND SEED QUALITY OF THREE CANOLA CULTIVARS (دانلود )
Cardinal temperatures and required biological days from sowing to emergence of three millet species (common, foxtail, pearl millet) (دانلود )
Determination of the most sensitive developmental period of wheat (Triticum aestivum) to salt stress to optimize saline water utilization (دانلود )
International Collaboration, Co-operation and Partnerships in Science Writing in the Islamic Republic of Iran (دانلود )
The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment (دانلود )
Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.) (دانلود )
Mapping Rf3 locus in rice by SSR and CAPS markers (دانلود )
Evaluation of Amaranth Production Possibility in Arid and Semi Arid Regions of Iran (دانلود )
A Rapid and Non-Destructive Method to Determine the Leaflet, Trifoliate and Total Leaf Area of Soybean (دانلود )
Field screening of canola (Brassica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis) using competition indices and some empirical yield loss models in Golestan Province, Iran (دانلود )
Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces (دانلود )
INTEGRATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI TO GRAPE VINE (VITIS VINIFERA L.) IN NURSERY STAGE (دانلود )
Prediction of leaf area in some Iranian table grape (Vitis vinifera L.) cuttings by a non-destructive and simple method (دانلود )
Quantification of Stem Elongation Rate in Response to Temperature and Photoperiod  by 24 Multiplicative Models (دانلود )
Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models (دانلود )
Effects of Salinity and Temperature on Germination of Three Millet Varieties (دانلود )
Corn yield response to crowding stress and cropping season (دانلود )
Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width (دانلود )
Land suitability Analysis for Cumin Production in the North khorasan province (Iran) using Geographical information System (دانلود )
Using Geographical Information System and Remote Sensing to Assess Suitability of Wheat Fields Affected by Climatic and Topographic Factors: A Case Study in Golestan Province, Iran (دانلود )
Application of linear models for estimation of leaf area in soybean [Glycine max (L.) Merr] (دانلود )
Variation of Nitrogen Use Efficiency, Grain Protein Concentration and Yield in Wheat Cultivars in Temperate Sub Humid (دانلود )
Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iranwbm_407 83..90 (دانلود )
On Sensitivity of the Chance Constrained Programming (دانلود )
Investigating the role and importance of Iran’s cotton trade in the world markets (دانلود )
Impact of Lowering Profit Rate Benchmark on Credit Supply to Agricultural Sector in Iranian Agricultural Bank (دانلود )
Estimates of Nitrate Leaching from wheat Fields in Gorgan, of Iran (دانلود )
Effects of seed aging on subsequent seed reserve utilization and seedling growth in soybean (دانلود )
Effects of seed Ageing on Heterotrophic Seedling Growth in Cotton (دانلود )
Prediction of Plant Height by Allometric Relationships in Field-grown Wheat(دانلود )
Environmental emissions profile of different sugar beet cropping systems in East of Iran (دانلود )
Timing of Velvetleaf Management in Soybean (Glycine Max(L) Merrill) (دانلود )
QUANTIFYING SEED PRODUCTION BY VOLUNTEER CANOLA (Brassica napus) AND Sinapis arvensis (دانلود )
SEED BANK MODELLING OF VOLUNTEER OIL SEED RAPE: FROM SEEDS FATE IN THE SOIL TO SEEDLING EMERGENCE (دانلود )
Assessment of yield gap due to nitrogen management in wheat (دانلود )
Natural Enemies of Gypsy moth (Lepidoptera: Lymantriidae) in Hyrcanian Forests (Case Study: Daland Park) (دانلود )
Fauna and diversity of the manure-inhabiting Mesostigmata (Acari) in Kerman County, South Eastern Iran (دانلود)
Population Density and Spatial Distribution of Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) on Cotton in Gorgan, Iran (دانلود )
Serum Biochemical Change Induced by In vitro Sub Chronic Mercury Chloride in Yellowfin Sea Bream (Acanthopagrus latus) (دانلود)
Effect of Marine Mercury Toxicity on Immunological Responses of Seabream (دانلود )
Monitoring of Behavioral Responses in Great Sturgeon, Huso huso After Sub-Lethal Exposure to Water soluble fraction of Diesel Oil (دانلود )
Biochemical changes in the Beluga Huso huso exposed to acute crude diesel oil( دانلود )
Toxicity response of Poecilia reticulata Peters 1859 (Cyprinodontiformes: Poeciliidae) to some agricultural pesticides (دانلود )
EVALUATION OF SILVER NANOPARTICLES ECOTOXICITY IN SILVER CARP (HYPOPHTHALMICTHYS MOLITRIX) AND GOLDFISH (CARASSIUS AURATUS)(دانلود )
Acute Toxicity Test of Mercuric Chloride (Hgcl2), Lead Chloride (Pbcl2) and Zinc Sulphate (Znso4) in Common Carp (Cyprinus carpio) (دانلود )
The effect of water-soluble fraction of crude oil on serum biochemical changes in the great sturgeon Huso huso (دانلود)
Hematological and biochemical responses of common carp Cyprinus carpio to direct infusion of crude oil (دانلود)
Toxicity responses of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and Roach (Rutilus rutilus) during lethal exposure to Deltamethrin (دانلود )
Gill histopathological changes in Great sturgeon after exposure to crude and water soluble fraction of diesel oil (دانلود )
Mortality Response of Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix), Gold Fish (Carassius auratus) and Roach (Rutilus rutilus) to Acute Exposure of Copper Sulphate (دانلود )
Endocrine Disruption Induced by Sub-Lethal Mercury Chloride on Hormone Indices of Seabream (دانلود )
Acute toxicity of two pesticides Diazinon and Deltamethrin on Tench (Tinca tinca) larvae and fingerling (دانلود)
Investigation of Acute Toxicity of Two Pesticides Diazinon and Deltamethrin, on Blue Gourami, Trichogaster trichopterus (Pallus) (دانلود )
Endocrin e disruptions induced by artificia l inductio n of mercury chloride on sea bream (دانلود)
Hematotox ic effects of direct infusion of crude diesel oil on juvenile great sturgeon Huso huso (دانلود)
Effect of subacute exposure to silver nanoparticle on some hematological and plasma biochemical indices in silver carp ( Hypophthalmichthys molitrix ) (دانلود)
Effect of hypochlorite sodium as an agent detergent on mortality response of fishes (دانلود)
Investigation of LC50, NOEC and LOEC of Zebra fish (Danio rerio) in response to common agricultural pesticides in Golestan province, Iran (دانلود )
Toxicity Evaluation and Mortality Responses of Pangasius hypophthalmus During Experimental Exposure to Some Agricultural Pesticides (دانلود)
Physiological responses of great sturgeon (Huso huso) to different concentrations of 2-phenoxyethanol as an anesthetic (دانلود )
Sublethal effect of nanosilver on the structure of gill of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) fingerlings (دانلود )
Sub-lethal effect of copper toxicity on liver lesions of Roach (Rutilus rutilus caspicus) juveniles (دانلود)
Effect of Some Physicochemical Parameters Hatching Ability in Cyst of Artemia uramiana(دانلود )
Relationship between Spatial Distribution of Esophageal and Gastric Cancers and Soil Conditions in Golestan Province (دانلود)
Survey of Spilocaea oleagina, causal agent of olive leaf spot, in North of Iran (دانلود )
Suppression of Verticillium Wilt of Olive by Pseudomonas fluorescens (دانلود )
Differentiation of olive Colletotrichum gloeosporioides populations on the basis of vegetative compatibility and pathogenicity (دانلود )
Reaction of Some Olive Cultivars to Verticillium dahliae Isolates Agent of Vascular Wilt: A Comparative Study (دانلود)
Charcoal rot in nursery of olive in Golestan province of Iran (دانلود )
Survey of Olive Fungal Disease in North of Iran (دانلود )
Incidence of Plant-Parasitic Nematodes Associated with Olive Planting Stocks at Nurseries in northern Iran (دانلود )
Distribution of Verticillium dahliae causing verticillium wilts among cultivated and weed species in Golestan province, northern Iran (دانلود )
Epidemiology of Cotton Verticillium wilt in Golestan Province, the North of Iran (دانلود)
Rheological behavior and stability of D-limonene emulsions made by a novel hydrocolloid (Angum gum) compared with Arabic gum (دانلود)
Recent developments on new formulations based on nutrient-dense ingredients for the production of healthy-functional bread: a review (دانلود)
Production of low fat french-fries with single and multi-layer hydrocolloid coatings (دانلود)
Influence of Partial Drying on Oil Uptake & Quality Attributes of French Fries (دانلود)
Role of Powder Particle Size on the Encapsulation Efficiency of Oils during Spray Drying (دانلود)
Encapsulation of Nanoparticles of d-Limonene by Spray Drying: Role of Emulsifiers and Emulsifying Techniques (دانلود)
Encapsulation Efficiency of Food Flavours and Oils during Spray Drying (دانلود)
Optimization of nano-emulsions production by microfluidization (دانلود)
Re-coalescence of emulsion droplets during high-energy emulsificatin (دانلود)
Effectiveness of encapsulation biopolymers to produce sub-micron emulsions by high energy emulsification techniques (دانلود )
Nano-particle encapsulation of fish oil by spray drying (دانلود)
PROXIMATE  COMPOSITION,  MINERAL  CONTENT,  AND  FATTY  ACIDS PROFILE  OF  TWO VARIETIES  OF  LENTIL  SEEDS CULTIVATED  IN  IRAN (دانلود )
Moisture-dependent physical properties and biochemical composition of red lentil seeds (دانلود )
NANO-EMULSION PRODUCTION BY SONICATION AND MICROFLUIDIZATION—A COMPARISON (دانلود )
Antioxidant Effect of Microwave-assisted Extracts of Olive Leaves on Sunflower Oil  (دانلود )
Production of sub-micron emulsions by ultrasound and microfluidization techniques (دانلود )
Des ign and Application of a N ovel D ehumidif ying Sy st em f or a Fluidiz ed Bed Dryer for t he D rying of C anola Seeds (دانلود)
Phenolic Content and Antioxidant Activity of Falcaria vulgaris Extracts (دانلود )
Extraction of essential oils from Bunium persicum Boiss. using superheated water (دانلود)
Evaluation of Some Physical Properties of Cucumber (دانلود )
INFLUENCE OF MODIFIED ATMOSPHERIC CONDITIONS AND DIFFERENT PACKAGING MATERIALS ON  PISTACHIO (Pistacia vera L.) OIL QUALITY. (دانلود )
INFLUENCE OF DIFFERENT PACKAGING MATERIALS AND STORAGE CONDITIONS ON THE QUALITY ATTRIBUTES OF PISTACHIO (PISTACIA VERA L.) CV. OHADI (دانلود )
MICROWAVE -ASSISTED EXTRACTI ON OF PHENO LI CCOM PO UNDS FROM OLI VELEAVES ; A COMPARISONWITH  MACERATION (دانلود )
EFFECT OF WATER TEMPERATURE, VARIETY AND SHELF LIFE ON REHYDRATION KINETICS OF MICROWAVE DRIED POTATO CUBES (دانلود )
APPLICATION OF PELEG MODEL TO STUDY EFFECT OF WATER TEMPERATURE AND STORAGE TIME ON REHYDRATION KINETICS OF AIR DRIED POTATO CUBES (دانلود)
Optimization of physico-chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout ( Onchorhynchus mykiss ) (دانلود )
Evaluation of mustard ( Brassica juncea ) protein isolate prepare d b y steam injection heating for reduction of antinutritional factors (دانلود )
Intell igent Estimation of the Canola Oil Stability Using Artif icial Neural Networks (دانلود)
Cryoprotective effects of polyphosphates on Rutilus frisii kutum fillets during ice storage (دانلود )
Combination effect of phosphate and vacuum packaging on quality parameters of Rutilus frisii kutum fillets in ice (دانلود )
Physicochemical and sensory properties of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillets as affected by cooking methods (دانلود )
Effects of cooking methods on physico-chemical and nutritional properties of Persian sturgeon Acipenser persicus fillet (دانلود)
Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) (دانلود )
Physicochemical Properties and Stability of Oil Extracted from Three Canola Cultivars Grown in Golestan Province of Iran (دانلود )
Quality Characterization of Pasta Enriched with Mustard Protein I solate (دانلود )
Effect of Recovery Method on Different Property of Mustard Protein (دانلود )
Extraction of Pectin from Sunflower Head Residues of Selected Iranian Cultivars (دانلود )
Effect of Hydrothermal Pretreatment of Canola Seeds on Dehulling Efficiency and Oil Quality (دانلود)
Using almond (Prunus amygdalus L.) shell as a bio-waste resource in wood based composite (دانلود)
The potential for using walnut (Juglans regia L.) shell as a raw material for wood-based particleboard manufacturing (دانلود)
Improving some of applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized low quality paulownia (Paulownia fortunie) wood employing nano-SiO2 (دانلود )
Application of Isfarzeh seed ( Plantag o ovate L.) mucilage as a fat mimetic in mayonnaise(دانلود )
Effect of inulin on the physicoch emical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt (دانلود )
Spaghetti making potential of Indian durum wheat varieti es in relation to their protein, yellow pigment and enzyme contents (دانلود )
Physicochemical and biochemical characteristics of Indian durum wheat varieties: Relationship to semolina milling and spaghetti making quality (دانلود)
Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt (دانلود)
DRUMSTICK ( MORINGA OLEIFERA L.) LEAVES: A POTENTIAL SOURCE OF NATURAL LIPID ANTIOXIDANTS (دانلود )
Mango peel powder: A potential source of antioxidant and dietary fiber in macaroni preparations (دانلود )
Effect of Microbial Transglutaminase on Spaghetti Quality (دانلود)
Moringa oleifera leaves as an inhibitor of human platelet aggregation (دانلود )
GENESIS AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOLLISOLS FORMED IN A CATENA UNDERWATER TABLE INFLUENCE IN SOUTHERN IRAN (دانلود )
Soil genesis and mineralogy of three selected Regions in fars, Bushehr and Khuzestan provinces of iran, Formed under highly calcareous conditions (دانلود )
Argillic horizon development in calcareous soils of arid and semiarid regions of southern Iran (دانلود)
Origin and distribution of clay minerals in calcareous arid and semi-arid soils of Fars Province, southern Iran (دانلود )
VARIATIONS IN SOIL PROPERTIES AS AFFECTED BY DEFORESTATION ON LOESS-DERIVED HILLSLOPES OF GOLESTAN PROVINCE, NORTHERN IRAN (دانلود )
Late MesozoicÿCenozoic clay mineral successions of southern Iran and their palaeoclimatic implications (دانلود )
Micromorphology of calcitic features in highly calcareous soils of Fars Province, Southern Iran (دانلود )
Forms of K as a function of clay mineralogy and soil development (دانلود )
Spatial variability of some soil properties for site specific farming in northern Iran (دانلود )
Tea yield and soil properties as affected by slope position and aspect in Lahijan area, Iran (دانلود )
Effect of soil moisture regime and Rice cultivation on Mineralogical characteristics of paddy soils of mazandaran province, Northern Iran, Amol (دانلود)
Relationships of barley biomass and grain yields to soil properties within a field in the arid region: Use of factor analysis (دانلود )
Micromorphology and Quality Attributes of the Loess Derived Soils Affected by Land Use Change: A Case Study in Ghapan Watershed, Northern Iran (دانلود )
Degradation of Mollisols in Western Iran as Affected by Land Use Change (دانلود)
Role of deforestation and hillslope position on soil quality attributes of loess-derived soils in Golestan provinc e, Iran (دانلود )
Comparing the weathering of soil and sedimentary palygorskite in the rhizosphere zone (دانلود )
Assessing Impacts of Land Use Change on Soil Quality Indicators in a Loessial Soil in Golestan Province, Iran (دانلود )
Pedogenetic investigation of soil degradation on a deforested loess hillslope of Golestan Province, Northern Iran (دانلود )
Microm orphology and developm ent of loess-derived surface and buried soils along a precipita tion gradie nt in Northern Iran (دانلود )
Kinetics of non-exchangeable potassium release as a function of clay mineralogy and soil taxonomy in calcareous soils of southern Iran (دانلود )
Effect of a long-term cultivation and crop rotations on organic carbon in loess derived soils of Golestan Province, Northern Iran (دانلود )
Estimation of Organic Carbon loss Potential in a Climosequence in Golestan Proince, Northern Iran (دانلود )
The Relationship between Specific Surface Area and Soil Organic Carbon in Loess-Derived Soils of Northern Iran (دانلود )
Effect of Compaction on Physical and Micromorphological Properties of Forest Soils (دانلود)
Soil formation in loess-derived soils along a subhumid to humid climate gradient, Northeastern Iran (دانلود )
Carbon stock and mineral factors controlling soil organic carbon in a climatic gradient, Golestan province (دانلود )
Strength-enhancing effect of cationic starch on mixed recycled and virgin pulps (دانلود)
The Effect of Chlorine Dioxide Charges in Chlorine Dioxide-Alkaline Extraction-Chlorine Dioxide (DED) Sequence on Optical Properties of Kraft Pulp of Eucalyptus camaldulensis (دانلود )
Utilization of sugarcane molasses as a dry-strength additive for old corrugated container recycled paper (دانلود)
Effect of Carboxymethyl Cellulose, Cationic Surfactant and Alum on Strength Properties of Liner Paper Made from Old Corrugated Container (OCC) (دانلود)
Effects of Refining and Cationic Polyacrylamide on Strength Properties of Paper Made from Old Corrugated Container (OCC) (دانلود)
Talc, a multi-purpose filler: A review of talc’s features and improvement methods of its efficiency (دانلود )
Induced Acidic chitinase Expression and Scab-Resistant in Wheat Under Field Condition (دانلود)
Study on Differentially Lipase Gene Expression against Different Inducers of Defense Response in Scab-Resistant and Susceptible Wheat Cultivars (دانلود )
Inheritance of resistance to septoria tritici blotch (STB) in some Iranian genotypes of wheat (Triticum aestivum L.) (دانلود )
Expression pattern of two sugar transporter genes (SuT4 and SuT5) under salt stress in wheat (دانلود )
Combining ability analysis and estimation of heterosis for resistance to head blight caused by Fusarium graminearum in spring wheat (دانلود )
Estimation of genetic parameters and effective factors in resistance to Septoria Leaf Blotch of wheat under field condition (دانلود )
Nut and kernel characteristics of twelve hazelnut cultivars grown in Iran (دانلود)
Change in membrane fatty acid compositions and cold-induced responses in chickpea (دانلود )
Genetic diversity assessment of alfalfa (Medicago sativa L.) populations using AFLP markers (دانلود)
Effects of ghrelin on some plasma hormonal changes in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus) (دانلود )
Developmental transcription of genes putatively associated with growth in two sturgeon species of different growth rate (دانلود )
Study on Expression Pattern of Chalcone Synthase and -1,3-Glucanase under Septoria tritici Treatment in Wheat by Quantitative Real Time PCR (دانلود )
Changes of oxalate oxidase and -1, 3 glucanase transcripts under Fusarium graminearum infection in wheat by quantitative real time PCR (دانلود )
Expression Profile of Some Dehydration Responsive Element-binding Factor under Drought Stress Induced by PEG in Wheat Seedlings (دانلود )
Estimation of combining abilities and heterosis of Septoria tritici blotch resistance in wheat genotypes (دانلود)
Screening of Wheat Varieties for Fusarium Disease Using Cycloheximide (CHX) as Selection Agent in Culture Media (دانلود)
Field Evaluation of Different Fungicides Application to Control Olive Leaf Spot (دانلود )
The expression profile of Chi-1, Glu-2, Glu-3 and PR1.2 genes in Scab-resistant and susceptible wheat cultivars during infection by Fusarium graminearum (دانلود)
Nanosilver Colloid: a Novel Antimicrobial Candidate Applicable in Plant Tissue Culture Medium (دانلود )
Genetic variability in natural Iranian populations of Cupressus sempervirens var. horizontalis in Caspian Sea coastward assessed by SSR markers (دانلود)
Genetic analysis of Fusarium head blight resistance in bread wheat (دانلود )
Effects of starvation and re-feeding on compensatory growth performance, plasma metabolites and IGF-I gene expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin 1897) (دانلود )
The Effects of Spraying Pesticide and Current Keeping Procedures of Cucumber on Residual Concentration of Diazinon (دانلود )
Study of oil uptake and some quality attributes of potato chips affected by hydrocolloids (دانلود)
Influence of partial drying on oil uptake & quality attributes of French fries (دانلود)
Optimization of physico -chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout (onchorhynchus mykiss) (دانلود )
APPLICATION OF PELEG MODEL TO STUDY EFFECT OF WATERTEMPERATURE AND STORAGE TIME ON REHYDRATION KINETICS OF AIR DRIED POTATO CUBES (دانلود)
EFFECT OF WATER TEMPERATURE, VARIETY AND SHELF LIFE ON REHYDRATION KINETICS OF MICROWAVE DRIED POTATO CUBES (دانلود)
Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) (دانلود)
Evaluation of Anti-Fungal Activity of Chitosan and Its Effect on the Moisture Absorption and Organoleptic Characteristics of Pistachio Nuts (دانلود)
Effect of Pretreatment Conditions on Physicochemical Properties of Rainbow Trout Skin Gelatin (دانلود)
optimization of roselle beverage formulation using response surface methodology (دانلود)
Soluble soybean polysaccharide: A new carbohydrate to make a biodegradable film for sustainable green packaging (دانلود )
A comparative study on some Properties of wood Plastic Composites Using canola Stalk, Paulownia, and Nanoclay (دانلود)
Improving some of applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized  low quality paulownia (Paulownia  fortunie ) wood employing nano-Sio (دانلود )
Effect of nanoclay on some applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized low quality paulownia (Paulownia fortunei) wood (دانلود)
Bacterial cellulose/silica nanocomposites: Preparation and characterization (دانلود)
Bacterial synthesized cellulose nanofibers; Effects of growth times and culture mediums on the structural characteristics (دانلود)
Cement-bonded composite boards made from poplar strands (دانلود)
A Novel Phenol-Based Composite Production: Features and Characterization (دانلود)
Dimensional Stability and Water Uptake Properties of Cement-Bonded Wood Composites (دانلود )
Emerald Article: Eco-friendly tannin-phenol formaldehyde resin for producing wood composites (دانلود )
Epoxidation of Soybean Oil (دانلود)
Evaluation of surface roughness and mechanical properties of particleboard panels made from bagasse (دانلود)
Evaluation of using waste timber railway sleepers in wood–cement composite materials (دانلود)
Fiber reinforced cement boards made from recycled newsprint paper (دانلود )
Morpholog y, dimensional stability and mechanical proper ties of polypropylene– wood flour composites with and without nanoclay (دانلود)
The manufacture of particleboards using mixture of reed (surface layer) and commercial species (middle layer) (دانلود)
Producing Particleboard Using Of Mixture of Bagasse and Industrial Wood Particles (دانلود)
Manufactoring High Performance Wood Composite Panel from Paulownia (دانلود )
Performance characterizations of particleboards made with wheat straw and waste veneer splinters (دانلود)
Evaluation of Physical and Mechanical Properties of Paulownia Wood Core and Fiberglass Surfaces Sandwich Panel (دانلود)
Manufacturing of Wood-Plastic Composite from Completely Recycled Materials (دانلود)
Economic Optimal Allocation of Agriculture Water: Mathematical Programming Approach (دانلود)
Managing cropping patterns agricultural crops of Three Counties of Mazandarn province of Iran (دانلود)
Length-weight relationship and GSI index of smallhead hairtail, Eupleurogrammus muticus (Gray, 1831), northern Persian Gulf, Hormozgan coastal waters(دانلود )
Reproductive season, maturation size (LM 50 ) and sex ratio of Metapenaeus affinis (Decapoda: Penaeidae) in Hormozgan shrimp fishing grounds, south of Iran (دانلود)
Weight-length relationships and condition factors for Sturgeon fish species from the Southeastern Caspian Sea, Iranian waters (دانلود)
Bycatch Composition of Myctophid Mid-water Trawls in Iranian Waters of the Oman Sea (دانلود)
The Effects of Jig Color and Depth Variation on Catch Rates of Purpleback Flying Squid, Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) in Iranian Waters of the Oman Sea (دانلود)
Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Largehead hairtail, Trichiurus lepturus (Linnaeus,1758 ) from the Northern Persian Gulf, Iranian waters (دانلود)
The Effect of Towing Duration on the Catch per Unit of Swept Area (CPUA) from the Bottom Trawl Surveys in the Persian Gulf (دانلود)
Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali) (دانلود )
Some Morphological Characteristics of Five Marine Fish Species of Hormozgan coastal waters (Northern Persian Gulf) (دانلود)
Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton’s condition factor of Five Cyprinid species in Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea (دانلود)
Shrimp Stock Assessment in Bushehr coastal waters of the Persian Gulf (دانلود)
The effect of depth variation on size and catch rate  of green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus (De Haan, 1884) in Bushehr coastal waters,  Northern Persian Gulf (دانلود)
Abundance of Cutlassfish Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) in Bushehr Waters, Persian Gulf (دانلود)   
Population Structure, Growth and Mortality Rates of Jinga Shrimp, Metapenaeus affinis in Fishing Grounds of Hormozgan Province, Iran (دانلود)
Hematological and biochemical indices of kutum Rutilus fris ii kutum , associated with capture met hods (دانلود)
The By-catch Composition of Shrimp Trawl  Fisheries in Bushehr Coastal Waters, the Northern Persian Gulf (دانلود)
Temporal and Spatial Variations of Finfish Bycatch of Cutlassfish Trawl in Bushehr and Hormozgan Marine Waters, the Northern Persian Gulf (دانلود)
Length-weight and length-length relationships, condition factors and optimal length of some fish species from the Persian Gulf and Oman Sea (دانلود)
Species composition and depth variation of cutlassfish (Trichiurus lepturus L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters, Persian Gulf (دانلود)
Comparison between artificial neural networks and mathematical models for moisture ratio estimation in two varieties of green malt (دانلود)
Thin-layer Drying Characteristics and Modeling of Two Varieties Green Malt (دانلود)
Effect of Moisture Content on Physical Properties of Barley Seeds (دانلود)
Influence of Partial Drying on Oil Uptake & Quality Attributes of French Fries (دانلود)
Physical and aerodynamic properties of paddy and white rice as a function of moisture content (دانلود)
OPTIMIZATION OF PRE-FRY MICROWAVE DRYING OF FRENCH FRIES USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND GENETIC ALGORITHMS (دانلود )
Handling and frictional characteristics of soybean as a function of moisture content and variety (دانلود)
Resistance of bulk pistachio nuts (Ohadi variety) to airflow (دانلود)
Modeling of wheat soaking using two artificial neural networks (MLP and RBF) (دانلود )
Resistance to air fl ow through bulk pistachio nuts (Kalleghochi variety) as affected by moisture content, air fl ow rate, bed depth and fi ll method (دانلود)
Effect of microwave echemical pre-treatment on compression characteristics of biomass grinds (دانلود)
MODELING WATER ABSORPTION OF SORGHUM DURING SOAKING (دانلود)
Hydration Kinetics and changes in some Physical properties of wheat kernels (دانلود)
MOISTURE-DEPENDENT PHYSICAL PROPERTIES OF CHICKPEA SEEDS (دانلود)
Pistachio Nut (Ohadi Variety) Mass Transfer Simulation during Process of Drying Using Finite Element Method (دانلود)
Experimental and Numerical Investigations of Moisture Diffusion in Pistachio Nuts during Drying with High Temperature and Low Relative Humidity (دانلود)
Thin-layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts (دانلود)
Some physical properties of Pistachio(PistaciaveraL.) nut and its kernel (دانلود)
Effect of Drying Methods on Quality of Pistachio Nuts (دانلود)
Pistachio Nut (Ohadi Variety) Mass Transfer Simulation during Process of Drying Using Finite Element Method (دانلود )
Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt (دانلود)
Effect of inulin on the physico chemical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt (دانلود)
OSMOTIC DEHYDRATION OF BUTTON MUSHROOM: FICKIAN DIFFUSION IN SLAB CONFIGURATION (دانلود)
EFFECTS OF MOISTURE CONTENT ON SOME ENGINEERING PROPERTIES OF TWO VARIETIES OF SAFFLOWER SEED (دانلود)
Inhibitory impacts of natural antioxidants (ascorbic and citric acid) and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen  Persian sturgeon fillets (دانلود)
ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF CITRIC AND ASCORBIC ACIDS AND THEIR PREVENTIVE EFFECT ON LIPID OXIDATION IN FROZEN PERSIAN STURGEON FILLETS (دانلود)
The Effect of Different Non-mechanical Treatments on Splitting Pistachio Nuts (دانلود )
Effects of Replacing Fish Meal with Plant Protein (Sesame Oil Cake and Corn Gluten) on Growth Performance, Survival and Carcass Quality of Juvenile Beluga (Huso huso) (دانلود)
Hematolo gical and serum biochemical indices changes induced by replacing fish meal with plant protein (sesame oil cake and corn gluten) in the Great sturgeon (Huso huso ) (دانلود)
Study on Levels of Sex Steroid Hormones of Pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) in Anzali Wetland (دانلود)
Cryopreservation of Beluga (Huso huso) Sperm: Effect of Different Concentrations of DMSO and Dilution Rates on Sperm Mobility and Motility Duration After Short-Term Storage (دانلود)
Effect Different Concentrations ofmethanol (MeOH) and Dilution Rateson Motility Parameters of Beluga (Huso huso ) Spermatozoa after Short-Term Storage (دانلود)
Allozyme Variability in Populations of Trout (Salmo trutta) from the Rivers of Iran (دانلود)
The Effect of Extenders and Different Concentrations of Dimethyl Sulphoxide on Goldfish (Carass ius aur atus gibelio ) Sperm (دانلود)
Effects of Density Stress on Growth Indices and Survival Rate of Goldfish (Carassius auratus)(دانلود)
Effect of Lead Nitrate on the Survival Rate and Growth Performance of Caspian Sea Kutum (Rutilus frisii kutum) (دانلود)
Effect of lead nitrate on survival rate and chronic exposure on growth performance of grass carp (Ctenopharyngodon idella) (دانلود)
Determination of median lethal concentration (LC) of copper sulfate and lead nitrate and effects on behavior in Caspian sea kutum (Rutilus frisii kutum) (دانلود)
Effects of acidic water in combination with aluminum on swimming behavior and survival of yolk-sac larval in Goldfish ( Carassius auratus gibelio ) (دانلود)
Correlations Between Biochemical Factors of Blood with Biological Characteristics of Gonad and Some Reproductive Indices in Persian Sturgeon, Acipenser persicus (دانلود )
Correlation Between Serum Steroid Hormones and Some Reproductive Indices in Persian Sturgeon, Acipenser persicus (دانلود)
Endo 1-3(4) Beta-glucanasesupplementation of Barley Based Diet and Its Effect on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio) (دانلود)
Effect of Extenders and Different Concentrations of Methanol on Motility Parameters of Goldfish (Carassius auratus gibelio ) Spermatozoa after Short-Term Storage (دانلود)
The Application of Exogenous $-Glucanase in Barley Based Diet and its Effects on Some Hematological Parameters of Common Carp (Cyprinus carpio) (دانلود)
Hematological and Biochemical Changes Induced by Replacing Fish Meal with Plant Protein in the Cyprinus carpio  Linnaeus (1785) (دانلود)
The Correlation Between Semen Fatty Acids with Spermatological Parameters in Iranian Sturgeon (Acipenser persicus ) Brood Stocks (دانلود)
Effect of dietary 17 β- estradiol on serum sex hormones᾽ levels and gamete quality in goldfish (Carassius auratus) (دانلود)
Study the seasonal steroid hormones of common carp in Caspian Sea, Iran (دانلود)
Correlation between Serum Steroid Hormones and Some Biological Parameters of Gonad of Common Carp (Cyprinus carpio) in Caspian Sea, Iran (دانلود)
Effect of Water Hardness on Growth, Survival, Hematocrit and Some Blood Biochemical Indices of Kutum (Rutilus frisii kutum) Fingerlings (دانلود)
Enterohaemor rhag ic Escher ichia coli O157:H7 target Peyer’s patches in humans and cause attaching/e V acing lesions in both human and bovine intestine (دانلود)
Estimation of genetic diversity in rice (Oryza sativa L.) genotypes using SSR markers and morphophysiological characters (دانلود)
Expression of senescence-enhanced genes in response to oxidative stress (دانلود)
Identification of novel genes expressed in Brassica napus during leaf senescence and in response to oxidative stress (دانلود)
Reactive oxygen participation in gene expression, chlorophyll destruction and lipid peroxidation in oxidative treated leaves of spinach (دانلود)
The molecular analysis of leaf senescence – a genomics approach (دانلود)
2D Numerical Modeling of Tidal Currents in the Gheshm strait (دانلود)
3-D simulation flow pattern in the Gorgan Bay in during summer (دانلود)
3-D Simulation of Wind-Induced Currents Using MIKE 3 HS Model in the Caspian Sea (دانلود)
Numerical simulation of temperature, salinity and density in the Caspian Sea using MIKE 3 (دانلود)
Simulation of Wind driven currents for continental shelf of Golestan Province (Iran) (دانلود)
Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic inform ation systems (GIS) (دانلود)
Fourth larval species of Calyptostoma (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae) (دانلود)
Assessment of the Sensitivity and Death Rates of Adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) Fed Chlorocholine Chloride,a Plant Growth Inhibitor, Under Laboratory Conditions (دانلود)
A NEW IRANIAN SPECIES OF THE SUBGENUS LABIDOSTOMA (PROSTIGMATA: LABIDOSTOMATIDAE), WITH NEW BIOGEOGRAPHIC DATA ON THE INTEGRUM SPECIES GROUP (دانلود)
Effects of some mineral compounds on the salivary α -amylase activity of the sunn pest, Eurygaster integriceps (Put.) (Heteroptera: Scutelleridae) (دانلود)
Digestive α -amylase from Leptinotarsa decemlineta (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae): response to pH, Temperature and some mineral compounds (دانلود)
NEW RECORDS OF ISOTOMIDAE (COLLEMBOLA)  FROM GOLESTAN PROVINCE (IRAN) (دانلود)
EFFICIENCY OF INSECT-PROOF SCREENS  IN EXCLUDING THREE MAJOR PESTS OF STRAWBEERY INTO THE GREENHOUSE (دانلود)
CONTROL OF WESTERN FLOWER THRIPS,  FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE), BY PLANT EXTRACTS  ON STRAWBERRY IN GREENHOUSE CONDITIONS (دانلود)
Effect of Different levels of Protein and Protexin on Broiler Performance (دانلود)
The Use of Some Feed Additives as Growth Promoter in Broilers Nutrition (دانلود)
Influence of Antibiotic, Prebiotic and Probiotic Supplementation to Diets on Carcass Characteristics, Hematological Indices and Internal organ size of Young Broiler Chickens (دانلود)
Influence of Prebiotic and Two Herbal Additives on Interior organs and Hematological Indices of Broilers (دانلود)
Use of Garlic (Allium sativum), Black Cumin Seeds (Nigella sative L.) and Wild Mint (Mentha longifolia) in Broiler Chickens Diets (دانلود)
Effects of Different Levels of Hatchery Wastes on the Performance, Carcass and Tibia Ash and Some Blood Parameters in Boiler Chicks (دانلود)
Effect of Rosemary, Echinacea, Green Tea Extracts and Ascorbic Acid on Broiler Meat Quality (دانلود)
The Determining of Digestible Energy and Digestibility Coefficients of Protein, Calcium and Phosphorus of Malt (Germinated Barley) in Broilers (دانلود)
The Investigation of Intestinal Microflora and Growth Response of Young Broilers Given Feed Supplemented with Different Levels of Peobiotic and Prebiotic (دانلود)
Immune Response and Performance of Broiler Chicks Fed Protexin and Propionic Acid (دانلود)
Response of Broiler Chickens to Different Levels of Nanozeolite During Experimental Aflatoxicosis (دانلود)
The effect of dietary protein levels and synbiotic on performance parameters, blood characteristics and carcass yields of Japanese quail ( Coturnix coturnix Japonica ) (دانلود)
Comparison of broiler Performance and Carcass Parameters when Fed diets containing a Probiotic, an Organic Acid or Antibiotic Growth Promoter (دانلود)
Effects of Guar meal with and without  -mannanas enzyme on performance and immune response of broiler chicks (دانلود)
Requirements of n-3 Highly Unsaturated Fatty Acids in Beluga (Huso huso) Juvenile and their Effects on Growth, Carcass Quality and Fatty Acids Composition (دانلود)
Effects of Dietary Dried Tomato Pomace with an Exogenous Enzyme Supplementation on Growth Performance, Meat Oxidative Stability and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens (دانلود)
The Effect of Dietary Silicate Minerals Supplementation on Apparent Ileal Digestibility of Energy and Protein in Broiler Chickens (دانلود)
Growth response and tibia bone characteristics in broilers fed diets containing kaolin, bentonite and zeolite (دانلود)
Effect of higher levels of dietary vitamin E on humoral immune response, water holding capacity and oxidative stability of meat in growing Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)(دانلود)
Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers (دانلود)
Effects of Dietary Supplementation with Perlite and Zeolite on Performance, Litter Quality and Carcass Characteristics of Broilers from 7-42 Days of Age (دانلود)
Effect of starvation and refeeding on digestive enzyme activities in juvenile roach, Rutilus rutilus caspicus (دانلود)
Sulfuric acid treatment for Artemia cyst decapsulation (دانلود)
Effects of Eucalyptus Essence, Malachite Green and Sodium Chloride on Hatching Rate of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Eggs (دانلود)
Influence of solid-state fermentation on nutritive values and enzymatic activities of AnchovyKilka (Clupeonella engrauliformisSvetovidov, 1941)meal byusing different microorganisms (دانلود)
Relationships between nutrients and chlorophyll-a concentration in the international Alma Gol Wetland, Iran (دانلود)
Acute toxicity test of cypermethrine on common carp (Cyprinus carpio) (دانلود)
 Population Structure, Growth and Mortality Rates of Jinga Shrimp, Metapenaeus affinis in Fishing Grounds of Hormozgan Province, Iran (دانلود)
Some biological aspect of thinspine  seacatfish (plicofollis tenuispinis) in northwest of persian gulf (Khuzestan coastal waters, Iran) (دانلود)
Spawning cycle, GSI index and length maturity of Deep flounder in northwest of Persian Gulf, Iran (دانلود)
Efficacy of Clove Oil as an Anaesthetic for Two Sizes of Rutilus  frisii kutum (دانلود)
Effects of gradual salinity increase on osmoregulation in Caspian roach Rutilus caspicus (دانلود)
Effect of Water Fluctuations on Macroinvertebrates Communities of Gomishan Wetland, Iran (دانلود)
A Comparative Study of Different Biological Indices Sensitivity: A Case Study of Macroinvertebrates of Gomishan Wetland, Iran (دانلود)
Relationships between density and diversity of macroinvertebrates and some properties of bottom sediments at different locations, from the coast to Caspian Sea, Gomishan Wetland, Iran (دانلود)
Weight - Length Relationships and Girh - Length Relationships as an indicator at Gill nets capture management (دانلود)
Investigation of Some Physicochemical Characteristics of Farobroman River Water by Using Benthic Macroinvertebrates as Biological Indicator (دانلود)
Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton’s condition factor of Five Cyprinid species in Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea (دانلود)
Length-Weight relationships, Relative condition factor and Relative weight of three fish species from beach seine fishing grounds Iranian coastal waters of Caspian Sea (دانلود)
Weight-Length Relationship for Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 1941) in Iranian Waters of the Southwest Caspian Sea (دانلود)
Length-Weight relationships, Relative condition factor and Relative weight of three fish species from beach seine fishing grounds Iranian coastal waters of Caspian Sea (دانلود)
Measurement of Alkaline Phosphatase and Lysozyme Enzymes in Epidermal Mucus of Different Weights of Cyprinus carpio (دانلود)
Back-calculate length-at-age estimates of Capoeta capoeta gracilis in dough stream, South Eastern Caspian Sea, Iran (دانلود)
Comparison relative of abundance of Capoeta capoeta gracilis in five streams of Gorganroud River Basin, Golestan Province, Northern Iran (دانلود)
Investigation of Fecundity and its Relationship with Some Growth Indices of Capoeta capoeta Gracilis (Keyserling, 1861) in the Two Streams (Dough and Zarrin-Gol) of Gorganroud River Basin, Golestan Province, Northern Iran (دانلود)
Annual cycle of ovarian development and sex hormones of grey mullet (Mugil cephalus) in captivity (دانلود)
Haematology, morphology and blood cells characteristics of male and female Siamese fighting fish ( Betta splendens ) (دانلود)
Seasonal Variations in Hematological Parameters of Alburnoides eichwaldii in Zaringol Stream-Golestan Province, Iran (دانلود)
Effect of dietary willow herb, Epilobium h irsutum extract on growth performance , body composition , haematological parameters and Aeromonas hydrophila challenge on common carp, Cyprinus carpio (دانلود)
Identification and Distribution of Fish Fauna in Kaboodval Stream (Golestan Province, Iran) (دانلود)
The Impact of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farm Effluents on Water Quality (دانلود)

55614 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان