یافته های علمی

نام مقاله: پیش بینی تعداد دانه در گندم
Name: Predicting Kernel Number in Wheat
نویسندگان: راحله عرب عامری، افشین سلطانی، بهنام کامکار، ابراهیم زینلی، فرهاد خاوری
Author: R.Arabameri, A.soltani, B.kamkar, E.zainali, F.khavari
کلمات کلیدی:ماده خشک تجمعی، تعداد دانه، میانگین دما، نسبت فتوترمال، گندم
Keywords: dry matter accumulation; kernel number; mean temperature; phototermal quotient; wheat
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1746 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان