یافته های علمی

بررسی تاثیر تاریخ کاشت تاخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا(RGS_003 )در گرگان  (دانلود)
بررسی چند جنینی در بذور نارنج(citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استانهای مازندران و گلستان (دانلود)
بررسی تاثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل دهنده محیط های کشت برجنین زایی رویش دمبرگ هویج(دانلود)
بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلف(دانلود)
اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی های کیفی علوفه ارزن نوتریفید(دانلود)
ارزیابی مدل های رگرسیون عیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم(رقم تجن) در پاسخ به دما و طول روز(دانلود)
پیش بینی تعداد دانه در گندم (دانلود)
تاثیر بقایای پنبه وسویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی(دانلود)
اثرزوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنش های محیطی(دانلود)
تاثیر تاخیر کاشت بر طول دوره های فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد(دانلود)
تعیین پارامترهای مدل سازی عملکرد بر اساس شاخص برداشت در گیاه گندم(دانلود)
اثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاك، تولید ماده خشک،عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم(دانلود)
نقش پنجه ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاك شوردر فواصل ردیف و تراکم هاي مختلف(دانلود)
بررسي اندام زايي و كالوس زايي فلس گل سوسن(Lilium longiflorum)در شرايط درون شيشه  اي(دانلود)
بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل دهنده محیط هاي کشت بر جنین زایی رویشی دم برگ هویج (Daucus carota L.) (دانلود)
ارزيابي تأثير كيفيت زيستگاه بر جامعه فون خاك در منطقه جاجرم(دانلود)
تاثیر سطوح و دوره هاي متفاوت اعمال تنش شوري بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.) (دانلود)
اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم (دانلود)
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره هاي فنولوژیک (دانلود)
برآورد پارامترهاي تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (دانلود)
مطالعه نیمه عمر علف کش سولفوسولفورون در نظا مهاي بدون خا كورزي و خا كورزي مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (دانلود)
بررسی اثرات شوری و دما بر مولفه های جوانه زنی ارقام مختلف کلزا (دانلود)
بررسی تاثیربرش غده و تیمار با اتیلن بر تعداد و طول جوانه ها و تغییرات میزان آنتوسیانین، آمیلازومحتوای کلروفیلی غده های سیب زمینی (دانلود)
پهنه بندي زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزي استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دانلود)
ارزیابی روشهاي زمین آمار جهت تخمین و پهنه بندي عناصر غذایی پرمصرف اولیه در برخی اراضی کشاورزي استان گلستان (دانلود)
ارزیابی توانایی مدل LARS-WG در پیش بینی برخی از پارامترهاي جوي سنندج (دانلود)
فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: شاخص سطح برگ، دریافت و استفاده از تشعشع و توزیع ماده خشک به برگ ها (دانلود)
فیزیولوژی مقایسه ای گندم و نخود: تولید و زوال برگ ها (دانلود)
ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ماده خشک در ارزن مرواریدی (دانلود)
تأثیر اختلاط بقایاي گیاهی و خاك بر تغییرات پتاسیم برگ و خوشه گندم و رابطه آن با عملکرد (دانلود)
تأثير بقاياي گندم، يونجه، ذرت، سويا و پنبه بر محتواي پتاسيم خاك و جذب آن درگندم (Triticum aestivum L.) (دانلود)
ارزيابي توان رقابتي ارقام مختلف كلزا(Brasica napus)با خردل وحشي (Sinapis arvensis) و رابطه آن با ميزان و نحوه توزيع سطح برگ در كانوپي (دانلود)
ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام مختلف کلزا(Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی در استان گلستان (دانلود)
تأثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام كلزا(Brasica napus) با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) (دانلود)
اثر فرسودگی بذر بر تخلیه ذخایر بذر و رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم (دانلود)
استفاده از مدل های چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس) (دانلود)
تاثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (دانلود)
پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دانلود)
پی جویی و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های مقاوم دو گونه فالاریسPhalaris minor Retz. و P. paradoxa L. به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان آق قلا (دانلود)
تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش (دانلود)
آزمون دقت شبیه سازهای LARS-WG و weatherMan و CLIMGEN در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی سه اقلیم مختلف (گرگان، گنبد، مشهد) (دانلود)
کمی سازی واکنش جوانه زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل آب (دانلود)
مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان (دانلود)
پهنه بندی زراعی- بوم شناختی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم (دانلود)
ارزیابی سلامت سامانه های زراعی تحت کشت گندم در حوزه قره سو (شهرستان گرگان) بر اساس تنوع علف هرز، عملکرد و میزان مصرف آفت کش ها (دانلود)
ارزیابی روش های درون یابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستان (دانلود)
اثر محلول پاشی ساکارز، بر، نیترات پتاسیم و اسید سالیسیلیک روی عملکرد و اجزای عملکرد بوته گوجه فرنگی رقم سوپرآ (دانلود)
اثر مقایسه شاخص های مختلف استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست برای پهنه بندی شوری خاک در مزرعه نمونه ارتش گرگان (دانلود)
کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش با استفاده از مدل رگرسیون خطی (دانلود)
ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی: حوزه قره سو) (دانلود)
پهنه بندی زراعی - بوم شناختی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم (دانلود)
تعیین تناسب اراضی استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی برای کشت زیره سبز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و رهیافت مدل سازی (دانلود)
کمی سازی و تحلیل واکنشهای جوانه زنی گیاه دارویی مرزه به دما و تنش شوری (دانلود)
ارزیابی مدل های کرجینگ جهانی در میان یابی بارش و دماهای اصلی و تعیین تناسب اقلیمی اراضی زراعی استان گلستان به منظور کشت گندم و باقلای پاییزه با استفاده از GIS (دانلود)
اثر بقایای پنبه، ذرت، گندم و یونجه بر غلظت آمونیوم و نیترات خاک (دانلود)
تجزیه بقایای پنج گیاه زراعی به کمک چهارگونه قارچ گندروی خاک زی و چوب زی (دانلود)
بررسی کارایی مصرف و ضریب استهلاک نور اقلام گندم در رقابت با خردل وحشی در گرگان (دانلود)
تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان (دانلود)
بررسی تغییرات توزیع عمودی سطح برگ ارقام گندم دیم در رقابت با علف هرز در گرگان (دانلود)
بررسی تنوع زیستی علف های هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قره سو) با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (دانلود)
شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در استان زنجان (دانلود)
مقایسه روش زیمن آمار و استفاده از داده های سنجش از دور به منظور پیش بینی عملکرد گندم در برخی از مراحل رشد (مطالعه موردی : اراضی مزرعه نمونه استان گلستان) (دانلود)
Cardinal temperatures and required biological days from sowing to emergence of three millet species (common, foxtail, pearl millet) (دانلود

Determination of the most sensitive developmental period of wheat (Triticum aestivum) to salt stress to optimize saline water utilization(دانلود )

International Collaboration, Co-operation and Partnerships in Science Writing in the Islamic Republic of Iran (دانلود )
The effects of irrigation regimes and nitrogen rates on some agronomic traits of canola under a semiarid environment (دانلود )
Water stress effects on growth, development and yield of opium poppy (Papaver somniferum L.) (دانلود )
Mapping Rf3 locus in rice by SSR and CAPS markers (دانلود )
Evaluation of Amaranth Production Possibility in Arid and Semi Arid Regions of Iran (دانلود )
A Rapid and Non-Destructive Method to Determine the Leaflet, Trifoliate and Total Leaf Area of Soybean (دانلود )
Field screening of canola (Brassica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis) using competition indices and some empirical yield loss models in Golestan Province, Iran (دانلود )
Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces (دانلود )
INTEGRATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI TO GRAPE VINE (VITIS VINIFERA L.) IN NURSERY STAGE (دانلود )
Prediction of leaf area in some Iranian table grape (Vitis vinifera L.) cuttings by a non-destructive and simple method (دانلود )
Quantification of Stem Elongation Rate in Response to Temperature and Photoperiod  by 24 Multiplicative Models (دانلود )
Quantification of the cardinal temperatures and thermal time requirement of opium poppy (Papaver somniferum L.) seeds to germinate using non-linear regression models (دانلود )
Comparison of interpolation methods for estimating pH and EC in agricultural fields of Golestan province (north of Iran) (دانلود )
Effects of Salinity and Temperature on Germination of Three Millet Varieties (دانلود )
Corn yield response to crowding stress and cropping season (دانلود )
Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width (دانلود )
Land suitability Analysis for Cumin Production in the North khorasan province (Iran) using Geographical information System (دانلود )
Using Geographical Information System and Remote Sensing to Assess Suitability of Wheat Fields Affected by Climatic and Topographic Factors: A Case Study in Golestan Province, Iran (دانلود )
Application of linear models for estimation of leaf area in soybean [Glycine max (L.) Merr] (دانلود )
Variation of Nitrogen Use Efficiency, Grain Protein Concentration and Yield in Wheat Cultivars in Temperate Sub Humid (دانلود )
Impact of crop management on weed species diversity and community composition of winter wheat fields in Iranwbm_407 83..90 (دانلود )
Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic inform ation systems (GIS) (دانلود)
Assessment of land suitability and the possibility and performance of a canola (Brassica napus L.) – soybean(Glycine max L.) rotation in four basins of Golestanprovince, Iran(دانلود)
Assessment of the Response of Sunflower Cultivars to Water Shortage Using Various Stress Tolerance Indices(دانلود)
Agricultural Researches: A Revision is Needed (دانلود)
The Effect of Crop Residues on Soil Nitrogen Dynamics and Wheat Yield (دانلود)
Study on Crop-Water Production Functions for Soybean in Mediterranean Climatic Conditions (دانلود)
Determination of Cardinal Temperatures of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Germination (دانلود)

Influence of Temperature on Seed Germination Response of Fennel(دانلود)

Ecological zoning for wheat production at province scale using geogeraphical information system (دانلود)
A simple linear model for leaf area estimation in persian walnut (دانلود)
ٍEffect of soil water management and different sowing dates on maize yield and water use efficiency under drip irrigation system (دانلود)
Evaluation of Genotoxic and inhibitory effects of invasive weed wild poinsettia in sunflower (دانلود)
Response of sunflower cultivars to deficit irrigation (دانلود)
Energy flow analysis for rice production in different geographical regions of iran (دانلود)
leaf expansion and transpiration responses of millet species to soil water defecit (دانلود)
A simple linear model for leaf area estimation in persian walnut (دانلود)

2551 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان