یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی مدل های رگرسیون غیر خطی برای پیش بینی سرعت به ساقه رفتن گندم در پاسخ به دما و طول روز
Name:Evaluation of non-Linear regression models to predict stem elongation
rate of wheat ((Tajan cultivar) in response to temperature and
Photoperiod 
نویسندگان: منصوره احمدی، بهنام کامکار، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی
Authors: M.ahmadi, B.kamkar, A.soltani, E.zeinali
کلمات کلیدی: گندم، ساقه رفتن، دما، طول روز، روز بیولوژیک
Keywords: Wheat; Stem elongation, Temperature, Photoperiod, Biological day
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان