یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر بقایای پنبه وسویا بر آزادسازی نیترات و آمونیوم در خاک و رابطه آن با پویایی تغییرات جمعیت های میکروبی 
Name: The effect of cotton and soyabean on Releasing Nitrate and Ammonia and on the Microbial Community Dynamism in the soil
نویسندگان : بهنام کامکار، رضا قربانی نصر آبادی، سید مجید عالیمقام، طیبه ابراهیمی
Authors: Behnam kamkar, Reza Ghorbani nasrabadi, Seyyed majid Alimagham, Tayyebe Ebrahimi
کلمات کلیدی: بقایا، سویا، پنبه، تجزیه، نیتروژن، جمعیت میکروبی
Keywords: Residue; soybean; cotton; decomposition; nitrogen; microbial community 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1492 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان