یافته های علمی

نام مقاله: بررسی جنین زایی رویشی دو رقم تجاری و خودروی گوجه فرنگی در محیط های کشت بافت مختلف
Name: Embryogenesis of a commercial and native tomato cultivar using different culture media
نویسندگان: مینا پیری زیرکوهی، کامبیز مشایخی، بهنام کامکار، خدایار همتی، فهیمه وحدت پور
Authors: M.Piri Zirkouhi, K.mashayekhi, B.kamkar, Kh.hemmati, F.Vahdatpour
کلمات کلیدی: جنین زایی رویشی، گوجه فرنگی، ریزنمونه، محیط کشت، ژنوتیپ، ساکارز
Keywords: somatic embryogenesis, Tomato, Explant, Culture media, Gynotype, Sucrose
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1483 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان