یافته های علمی

نام مقاله: اثر زوال بذر بر سبز شدن گندم در واکنش به تنش های محیطی
Name: The effect of seed aging on wheat emergence on the response of environmental stress
نویسندگان: الیاس سلطانی، بهنام کامکار، سرالله گالشی، فرشید اکرم قادری
Authors: E.Soltani, B.kamkar, S.Galeshi, F.akramghaderi
کلمات کلیدی: زوال بذر، سبز شدن، تنش شوری، تنش خشکی، عمق کاشت
Keywords: Seed aging; Emergence,Salinity, Drought, Sowing depth
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1710 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان