یافته های علمی

نام مقاله: تأثیر تاریخ کاشت بر طول دوره هاي فنولوژیک ارقام گندم و رابطه آن با تولید عملکرد
Name: The effect of planting date on duration of phonological phases in wheat cultivars and it's relation with grain yield
نویسندگان : منصوره احمدی، بهنام کامکار، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، راحله عرب عامری
Authors: M.Ahmadi, B.Kamkar, A.Soltani, E.Zeinali, R.Arabameri
کلمات کلیدی: گندم، تاریخ کاشت، نمو فنولوژیک
Keywords: Wheat; Sowing date; Phenological phase
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1595 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان