یافته های علمی

نام مقاله: تعیین پارامترهای تعیین مدل سازی عملکرد بر اساس شاخص برداشت در گیاه گندم
Name: Determination parameters simulation yield by harvest index in wheat
نویسندگان : راحله عرب عامری، افشین سلطانی، بهنام کامکار، ابراهیم زینلی، فرهاد خاوری
Authors: R.Arabameri, A.Soltani, B.Kamkar, E.zeinali, F.Khavari
کلمات کلیدی: گندم، شاخص برداشت، شیب خط شاخص برداشت، مدل سازی، عملکرد دانه
Keywords: Wheat, Harvest index, Harvest index line, Modeling, Grain yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1401 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان