یافته های علمی

نام مقاله: اثر فاصله ردیف و تراکم بر رطوبت خاك، تولید ماده خشک، عملکرد و کارایی مصرف آب در گندم در شرایط دیم
Name: Effect of row spacing and plant density on soil moisture, dry matter
production, yield and water use efficiency in wheat in rainfed condition
نویسندگان: محمد حسین قربانی، بهنام کامکار
Authors: M.H.Ghorbani, B.Kamkar
کلمات کلیدی:گندم، فاصله ردیف، تراکم بوته، کارایی مصرف آب
Keywords: Wheat, Row spacing, plant density, Water use efficiency
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1470 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان