یافته های علمی

نام مقاله: نقش پنجه ها بر عملکرد گندم در شرایط کشت دیم و خاك شوردر فواصل ردیف و تراکم هاي مختلف
Name:Tillers contribution on wheat yield in rainfed and saline soil in
different row spacing and plant density
نویسندگان: محمد حسین قربانی، ه.هارتونیان، افشین سلطانی، بهنام کامکار
Authors: M.H.Ghorbani, H.Harutyunyan, A.Soltani, B.Kamkar
کلمات کلیدی: آرایش کاشت، پنجه ، کشت دیم، گندم
Keywords:Dry farming; Planting system; Tiller; Wheat
زبان: فارسی
Language:In Farsi with English Abstract
دانلود
Downlaod

1362 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان