یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اندام زایی و کلوس زایی فلس گل سوسن(Lilium longiflorum )در شرایط درون شیشه ای
Name:The influence of B5 basal medium on morphological behavior of Lily (Lilium longiflorum) bulbscale in vitro
نویسندگان: نورالدین ایزدی، کامبیز مشایخی، اسماعیل چمنی، بهنام کامکار
Authors: N.Izadi, K.Mashayekhi, E.Chamani, B.Kamkar
کلمات کلیدی: گل سوسن، فلس، اندام زايي، كالوس، محيط كشت
Keywords:Lily, Bulb-scale, Organogenesis, Callus, Medium
زبان :فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1366 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان