یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تأثیر عناصر و مواد غذایی تشکیل دهنده محیط هاي کشت بر جنین زایی رویشی دم برگ هویج(Daucus carota L.)
Name: Evaluation of media elements and materials on petiole somatic
embryogenesis of Carrot (Daucus carota L.)
نویسندگان: سید جواد موسوی زاده، کامبیز مشایخی، خدایارهمتی، بهنام کامکار
Authors: S.J.Musavizadeh, K.Mashayekhi, Kh.Hemmati, B.Kamkar
کلمات کلیدی: هویج، کشت بافت، محیط کشت، جنین زایی رویشی، عناصر غذایی
Keywords: Carrot, Tissue culture, Medium, Somatic Embryogenesis, Nutrition
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1676 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان