یافته های علمی

نام مقاله: ارزيابي تأثير كيفيت زيستگاه بر جامعه فون خاك در منطقه جاجرم
Name:
نویسندگان: قربانعلی رسام، ناصر لطیفی، افشین سلطانی، بهنام کامکار
Authors: Gh.Rasam, N.Latifi, A.Soltani, B.Kamkar
کلمات کلیدی: شاخص تنوع سيمپسون، كاربري اراضي، گندم، ماكروفون، مديريت زراعي
Keywords:
زبان: فارسی
Language:In Farsi
دانلود Download

1303 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان