یافته های علمی

Name: Effect of different salinity levels and exposure times on individual’s seed
yield and yield components of hull-less barley (Hordeum vulgare L.)
نام مقاله: تاثیر سطوح و دوره های متفاوت اعمال تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در بوته جو بدون پوشینه
Authors:R.Shahidi, B.Kamkar, N.Latifi, S.Galeshi
نویسندگان: ریحانه شهیدی، بهنام کامکار، ناصر لطیفی، سرالله گالشی
Keywords: Salinity stress; yield; Yield components, Hull-less barley.
کلمات کلیدی: تنش شوري، عملکرد، اجزاي عملکرد، جو بدون پوشنه
Language: In Farsi with English Abstract
زبان: فارسی
Download
دانلود

1482 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان