یافته های علمی

نام مقاله: اثر تاریخ کاشت بر ضرایب تخصیص ماده خشک در ارقام مختلف گندم
Name: The effect of planting date on partitoning coefficient in some
species of wheat
نویسندگان: طوبی احمد امینی، بهنام کامکار، افشین سلطانی
Authors: T.Ahmadamini, B.Kamkar, A.Soltani
کلمات کلیدی: رگرسیون خطی، ضریب توزیع ماده خشک، گندم نان، عوامل محیطی
Keywords: Environmental factors; Linear regression; Partitioning coefficient; Triticum
aestivum
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1579 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان