یافته های علمی

نام مقاله: اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام ارزن از طریق تأثیر بر طول دوره هاي فنولوژیک
Name: The effect of sowing date on yield of millet varieties by influencing on
phonological periods duration
نویسندگان: مرتضی اشراقی نژاد، بهنام کامکار، افشین سلطانی
Authors: M.Eshraghi-Nejad, B.Kamkar, A.Soltani
کلمات کلیدی: ارزن، تاریخ کاشت، نمو فنولوژیک، عملکرد
Keywords: Millet; Sowing date; Phonologic development; Yield.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1350 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان