یافته های علمی

نام مقاله: برآورد پارامترهاي تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره
Name: Estimation of some parameters associated with nitrogen accumulation and remobilization in spring bread wheat cultivars
نویسندگان : راحله عرب عامری، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، بهنام کامکار
Authors: Arab Ameri.R, A.Soltani, E.Zeinali, B.kamkar
کلمات کلیدی: انتقال مجدد نیتروژن، پر شدن دانه، گندم نان و مدلسازي
Keywords: Bread wheat, Grain filling, Nitrogen remobilization and Simulation.
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1272 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان