یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه نیمه عمر علف کش سولفوسولفورون در نظا مهاي بدون خا كورزي و خا كورزي مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
Name: Study on sulfosulfuron half-life in no-tillage and conventional tillage systems by High Performance Liquid Chromatography
نویسندگان: مرضیه یوسفی، بهنام کامکار، جاوید قرخلو، روح اله فائز، محمد حسن هادی زاده
Authors: M.Yousefi, B.Kamkar, J.Gherekhloo, R.Faez, M.H.Hadizadeh
کلمات کلیدی: بی خاك ورزي، پایداري عل فکش، بقایاي علف کش
Keywords:
زبان: فارسی
Language: IN Farsi
دانلود
Download

1209 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان