یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تأثیر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم بر صفات کمی و کیفی کانولا( (RGS-003) در گرگان
Name: The effect of late sowing date and plant density on quantitative and qualitative characteristics of Canola (RGS-003) in Gorgan
نویسندگان: هدی آبادیان، ناصر لطیفی، بهنام کامکار، محسن باقری
Authors: H.Abadian, N.Latifi, B.Kamkar, M.Bagheri
کلمات کلیدی: کلزا، تاریخ کاشت تأخیری، تراکم، عملکرد کمی و کیفی دانه
Keywords: Canola; Late planting date; Density; Quantitative; Qualitative yield
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1922 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان