یافته های علمی

نام مقاله: بررسی چند جنینی در بذور نارنج(Citrus aurantium) جمع آوری شده از نقاط مختلف استان های مازندران و گلستان
Name: Study of polyembryogenesis in orange (citrus aurantinum) seeds collected from different regions of Mazandaran and Golestan provinces
نویسندگان: کامبیز مشایخی، بهنام کامکار، فاطمه عاصمی
Authors: K.Mashayekhi, B.Kamkar, F.Asemi
کلمات کلیدی: نارنج، چندجنینی، جنین زایی رویشی، جوانه زنی بذر، عوامل محیطی
Keywords: Orange; Polyembryony; Vegetative embryogenesis; Seed germination; Environmental
factors
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1446 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان