یافته های علمی

نام مقاله: اثر تاریخ کاشت و ارتفاع برداشت بر ویژگی هاي کیفی علوفه ارزن نوتریفید
Name: Effects of planting date and harvesting time on the quality haracteristics of pear millet forage (Pennisetum glaucum)
نویسندگان: عباسعلی سلیمانی، بهنام کامکار، ابراهیم زینلی، حسن مختارپور
Authors: A.A.Solymani, B.Kamkar, E.Zeinali, H.Mokharpour
کلمات کلیدی: ارزن نوتریفید، ارتفاع برداشت، تاریخ کشت، کیفیت علوفه
Keywords: Pear millet; Planting dates; Harvesting dates; Forage quality
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

1452 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان