یافته های علمی


نام کتاب: فرهنگ واژگان کشاورزی پایدار

نویسندگان:بهنام کامکار، مجید جامی الاحمدی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

40_

نام کتاب: مروری بر رقابت علفهای هرز و گیاهان زراعی

نویسندگان: رابرت زیمدال

مترجمان : عبدالمجید مهدوی دامغانی، بهنام کامکار

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

63_

نام کتاب: فیزیولوژی گیاهی 

نویسندگان: 

مترجمان : محمد کافی، اسکندر زند، بهنام کامکار، حمیدرضا شریفی، مرتضی گلدایی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

Plant_Physiology_2

نام کتاب: فیزیولوژی گیاهی 1

نویسندگان: تایز و زایگر

مترجمان : محمد کافی، اسکندر زند، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فروغ عباسی، حمیدرضا شریفی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

Plant_Physiol_1

نام کتاب: فیزیولوژی گیاهی 2 

نویسندگان: تایز و زایگر

مترجمان : محمد کافی، اسکندر زند، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی، فروغ عباسی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

Plant_Physiology_2_new

نام کتاب: زیست شناخت بذر و عملکرد محصولات دانه ای 

نویسندگان: دنیس بی-اکلی

مترجمان : محمد کافی، بهنام کامکار، عبدالمحید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

Seed_biology

نام کتاب: نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام های کشاورزی 

نویسندگان: 

مترجمان : علیرضا کوچکی، بهنام کامکار، مجید جامی الاحمدی، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

Structure_and_function

نام کتاب: مبانی کشاورزی پایدار 

نویسندگان: بهنام کامکار ، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد

Sustainable_Agriculture

نام کتاب: مبانی زراعت در مناطق گرمسیری

مترجمین: محمد بنایان اول، مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، بدالمجید مهدوی دامغانی، معصومه صالحی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد

Tropical_Agriculture

نام کتاب: فیزیولوژی علفهای هرز تولید مثل و اکو فیزیولوژی

نویسندگان: جعفر اصغری، شهرام امیر مرادی، بهنام کامکار

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان

Weed_physiology

نام کتاب: فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

مترجمین : بهنام کامکار ، فرشید قادری فر، الیاس سلطانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی

Yield physiology_1

نام کتاب: واکنش های گیاهان زراعی به محیط رشد

نویسندگان: آنتونی هال

مترجمین : محمد کافی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
Crop_Responses_to_Environment

نام کتاب: اصول بوم شناسی کشاورزی

نویسندگان: ال.ای.پاورز، ار.مک شورلی

مترجمین : علیرضا کوچکی، مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: مرکز نشر دانشگاهی
Ecolocical_principles_of_agriculture

نام کتاب: علوم و تکنولوژی بذر

نویسندگان: لورنس کاپلند ، میلر مک دونالد

مترجمین : فرشید اکرم قادری، بهنام کامکار، افشین سلطانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد
Seed_technology

نام کتاب: کشاورزی، کود و محیط زیست

نویسندگان: لاگرید، یوکمن، کارستاد

مترجمین : مجید جامی الاحمدی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی دامغانی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
YL687HLXDU6eECPVK958MgbQ

نام کتاب: تنوع زیستی کشاروزی

نویسندگان: دی.وود، جی.ام.لنه

مترجمین : علیرضا کوچکی، عبدالمجید مهدوی دامغانی، بهنام کامکار، محمد فارسی، پرویز رضوانی مقدم، امیر بهزاد برزگر

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه فردوسی مشهد
Agrobiodiversity

نام کتاب: کاربرد مواد معدنی در تغذیه گیاهان زراعی

نویسندگان: ان.کا.فاجریا

مترجمین : بهنام کامکار ، علیرضا صفاهانی لنگرودی ، روزبه محمدی

پست الکترونیک: Kamkar@gau.ac.ir

انتشارات: جهاد دانشگاهی مشهد
nutrition

2590 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان