یافته های علمی

تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودي برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه (دانلود)
مروري بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش: مزایا و معایب (دانلود)
مطالعه مکانیسم های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ های فالاریس(Phalaris minor RETZ.) مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (دانلود)
اثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران(Crocus sativus ) بررشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus ) و سلمه تره (chenopodium album ) (دانلود)
ارزيابي گلخانهاي براي پي جويي مقاومت علف هرز فالاريس به علف كشهاي آريلوكسي فنوكسي پروپيونات (دانلود)
مقايسه الگوهاي مختلف مديريت تلفيقي بر تراكم علف هاي هرز و عملكرد چغندرقند (دانلود)
ارزيابي آستانه خسارت اقتصادي علف هاي هرز در گندم در منطقه مشهد (دانلود)
تاثیر رقابت چندگونه ای علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (دانلود)
مقایسه روش مولکولی dCAPS با روش های رایج برای تشخیص مقاومت علف هرز یولاف وحشی( Avena ludovicciana Durieu ) نسبت به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (دانلود)
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON SEED GERMINATION AND SEEDLING EMERGENCE OF YELLOW SWEET CLOVER (Melilotus officinalis) (دانلود)
Seed Bioassay and ACCase Enzyme Assay to Study the Resistance of Phalaris minor to Aryloxyphenoxy-propionate (APP) Inhibitors (دانلود )
Interference and economic threshold of Brachiaria plantaginea and Ipomoea nil in the common bean crop (دانلود)
MULTISPECIES WEED COMPETITION AND THEIR ECONOMIC THRESHOLD ON THE WHEAT CROP(دانلود)
Confirmed resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in Phalaris minor populations in Iran(دانلود )

1648 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان