یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر رقابت پنبه بر رشد، سطح برگ و توزیع عمودي برگ در کانوپی علف هرز گاوپنبه
Name:Competition effect of cotton on growth, leaf area and its vertical distribution in canopy of
velvetleaf
نویسندگان: اسماعیل قربانپور، جاوید قرخلو، فرشید قادری فر
Authors: E.Ghorbanpour, J.Gherekhloo, F.Ghadrifar
کلمات کلیدی: فاصله ردیف، شاخص سطح برگ، تراکم بوته، درجه روز رشد، معادله سیگموئیدي
Keywords:
زبان : فارسی
 Language:In Farsi
دانلود  Download

1361 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان