یافته های علمی

نام مقاله: مروري بر گیاهان زراعی تراریخته مقاوم به علف کش: مزایا و معایب
Name: A review of transgenic crops resistance to herbicides: benefits and disadvantages
نویسندگان: جاوید قرخلو، ابوالفضل درخشان، ریباس ویدال، مهدی راستگو
Authors: J.Gherekhloo, A.Derakhshan, R.Vidal, M.Rastgoo
کلمات کلیدی: بیوتکنولوژي، گیاهان زراعی مقاوم به گلایفوسیت و عملکرد
Keywords:
زبان: فارسی
Language: In Farsi
دانلود
Download

1576 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان