یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه مکانیسم های مقاومت غیر مبتنی بر محل هدف در بیوتیپ های فالاریس(Phalaris minor RETZ) مقاوم به علف کش های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
Name: Study the Non-Target Site Based Mechanisms of Resistance in Aryloxyphenoxy
Propionate Resistant-Phalaris Minor Retz. Biotypes
نویسندگان: جاوید قرخلو، محمد حسن راشد محصل، مهدی نصیری محلاتی، اسکندر زند، علی قنبری، رافائل دپرادو
Authors: J.Gherekhloo, Mohammad H. Rashed Mohassel , M.Nasiri Mahalati , Eskandar Zand , A.Ghanbari, Rafael De Prado
کلمات کلیدی: انتقال، جذب، نهشت و متابولیسم
Keywords: Absorption, metabolism, retention and translocation
 زبان: فارسی
 Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1119 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان