یافته های علمی

نام مقاله: اثرآللوپتیک عضاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus) بر رشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus retroflexus ) و سلمه تره (chenopodium album )
Name: Allelopathic effects of saffron (Crocus sativus) leaves and corms on seedling growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and
lambsquarter (Chenopodium album)
نویسندگان: محمد حسن راشد محصل، جاوید قرخلو، مهدی راستگو
Authors: M.H.Rashed, J.Gherekhloo, M.Rastgoo
کلمات کلیدی: آللوپاتي، زعفران، تاج خروس، سلمه تره
Keywords: Allelopathy, saffron (Crocus sativus), redroot pigweed (Amaranthus retroflexus),
lambsquarter (Chenopodium album)
زبان: فارسی
Language: In Fasri with English Abstract
دانلود Download

1519 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان